Wiki

Tuần 7. Mèo con đi học

Ngày đăng: 27/09/2017, 01:23

Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô ưu Tìm tiếng ngoài bài M : Cây lựu có vần ươu : M : Đàn hươu có vần ưu : […]…Nói câu chứa tiếng có vần ưu : M : Cây lựu vừa bói quả có vần ươu : M : Đàn hươu uống nước suối Cùng Học Cùng Chơi Bạn giỏi lắm Chúc mừng bạn PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẨM LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN HỒNG Thứ năm ngày tháng tư năm 2009 Thứ năm ngày tháng tư năm 2009 Chính tả : Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ : – Cái đuôi ốm Cừu be toáng : – Tôi chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Thứ năm ngày tháng tư năm 2009 Chính tả : Mèo học Thứ năm ngày tháng tư năm 2009 Chính tả : Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ : – Cái đuôi ốm Cừu be toáng : – Tôi chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Thứ năm ngày tháng tư năm 2009 Chính tả : Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ : – Cái đuôi ốm Cừu be toáng : – Tôi chữa lành Nhưng muốn cho nhanh 2a/ Điền chữ r, d hay gi ? Thầy gi áo dạy học Bé nhảy dây Đàn cá r ô lội nước Chuẩn bị: Ngưỡng cửa GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường TH Ngô Mây Trường TH Ngô Mây Giáo án lớp 1 Giáo án lớp 1 Môn Tập đọc Môn Tập đọc Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học Bài mới: Bài mới: • Mèo con đi học Hoạt động 1: Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện đọc 1. 1. Đọc mẫu: Đọc mẫu: 2.Tìm tiếng khó đọc: 2.Tìm tiếng khó đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học • Mèo con buồn bực • Mai phải đến trường • Bèn kiếm cớ luôn : • – Cái đuôi tôi ốm. • Cừu mới be toáng : • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! • Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Cừu • Be toáng Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Con cừu • Be toáng 3.Luyện đọc câu sau 3.Luyện đọc câu sau • – Cái đuôi tôi ốm. • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ấy chết…? • Tôi đi học thôi! […]…4.Luyện đọc đoạn, bài: Hoạt động 2: ôn vần ưu, ươu 1 Tìm tiếng trong bài có vần ưu: Cừu 2/ Tìm tiếng ngoài bài: – Có vần ưu – Có vần ươu • ( Thảo luận nhóm 6, trình bày kết quả) Kết luận: • Ưu: Lưu loát, trái lựu, mưu trí, bưu cục,khứu giác, về hưu… • Ươu: bươu đầu, bướu cổ, con hươu… 3/ Nói câu chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống… chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống nước suối Trò chơi “ Ai nhanh hơn” 1/ Đi n vần: ưu hay ươu ? ưu Chú em là lính quân b… 1/ Đi n vần ưu hay ươu ? Em bé ngã b ươu đầu … Dặn d : Ôn lại bài để chuẩn bị học tiết 2 Th ba ngày 8 tháng 4 n m 2008ứ ă Mèo con đi h cọ Mèo con buồn TrườngưTiểuưhọcưthịưtrấnưđôngưtriưều lớp:ư1a4 Tậpưđọc:ưMèoưconưđiưhọc Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thứ ngày 31 tháng năm 2014 Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Mèo học buồnưbực Mèoưconưbuồnưbực Maiưphảiưđếnưtrường kiếmưcớ bènưkiếmưcớưluôn: Cáiưđuôi -ưCáiưđuôiưtôiưốm Cừu Cừuưmớiưbeưtoáng: -ưtôiưsẽưchữaưlành Nhưngưmuốnưchoưnhanh Cắtưđuôiưkhỏiưhếtư! -ưCắtưđuôiư?ưấyưchếtư! Tôiưđiưhọcưthôiư! ưưưưưưưưưưưưưưTheoưP.ưVô-rôn-cô Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Luyện đọc buồn bựcưư kiếm cớ đuôi cừu Luyện tập Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Luyện đọc Luyện tập buồn bực 1.Tìm tiếng bài: kiếm cớ – có vần u : đuôi cừu cừu Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học 1.Tìm tiếng có vần u : cừu 2.Tìm tiếng có vần u – uơu: Nói câu chứa tiếng có vần u ơu: Cây Câylựu lựuvừa vừabói bóiquả Đàn hơu uống nớc suối Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Luyện đọc Luyện tập buồn bực 1.Tìm tiếng bài: kiếm cớ – có vần u: cừu đuôi 2.Tìm tiếng bài: cừu – có vần u – ơu Nói câu chứa tiếng có vần u ơu: M:ưCâyưlựuưvừaưbóiư Đànưhươuưuốngưnướcưsuối Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô ưu Tìm tiếng ngoài bài M : Cây lựu có vần ươu : M : Đàn hươu có vần ưu : […]…Nói câu chứa tiếng có vần ưu : M : Cây lựu vừa bói quả có vần ươu : M : Đàn hươu uống nước suối Cùng Học Cùng Chơi Bạn giỏi lắm Chúc mừng bạn Chớnh t: Mốo i hc Thực hiện: Nguyễn Thị Thuỳ Dơng Chuyn lp Qa .am Ch ng Chớnh taỷ Mốo bun bc Mai phi n trng Bốn kim c luụn: – Cỏi uụi tụi m Cu mi be toỏng: -Tụi cha lnh Nhng mun cho nhanh Ct uụi ht! bun bc, kim c, be toỏng, Chớnh taỷ Mốo bun bc Mai phi n trng Bốn kim c luụn: – Cỏi uụi tụi m Cu mi be toỏng: Tụi s cha lnh Nhng mun cho nhanh Ct uụi ht! Baứi taọp ẹien ch: r, d hay gi ? Thy ỏo gi dy hc d Bộ nhy õy r li nc n cỏ ụ n k in ang i GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường TH Ngô Mây Trường TH Ngô Mây Giáo án lớp 1 Giáo án lớp 1 Môn Tập đọc Môn Tập đọc Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học Bài mới: Bài mới: • Mèo con đi học Hoạt động 1: Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện đọc 1. 1. Đọc mẫu: Đọc mẫu: 2.Tìm tiếng khó đọc: 2.Tìm tiếng khó đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học • Mèo con buồn bực • Mai phải đến trường • Bèn kiếm cớ luôn : • – Cái đuôi tôi ốm. • Cừu mới be toáng : • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! • Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Cừu • Be toáng Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Con cừu • Be toáng 3.Luyện đọc câu sau 3.Luyện đọc câu sau • – Cái đuôi tôi ốm. • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ấy chết…? • Tôi đi học thôi! […]…4.Luyện đọc đoạn, bài: Hoạt động 2: ôn vần ưu, ươu 1 Tìm tiếng trong bài có vần ưu: Cừu 2/ Tìm tiếng ngoài bài: – Có vần ưu – Có vần ươu • ( Thảo luận nhóm 6, trình bày kết quả) Kết luận: • Ưu: Lưu loát, trái lựu, mưu trí, bưu cục,khứu giác, về hưu… • Ươu: bươu đầu, bướu cổ, con hươu… 3/ Nói câu chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống… chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống nước suối Trò chơi “ Ai nhanh hơn” 1/ Đi n vần: ưu hay ươu ? ưu Chú em là lính quân b… 1/ Đi n vần ưu hay ươu ? Em bé ngã b ươu đầu … Dặn d : Ôn lại bài để chuẩn bị học tiết 2 Th ba ngày 8 tháng 4 n m 2008ứ ă Mèo con đi h cọ Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi h cọ Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô ưu Tìm tiếng ngoài bài M : Cây lựu có vần ươu : M : Đàn hươu có vần ưu : […]…Nói câu chứa tiếng có vần ưu : M : Cây lựu vừa bói quả có vần ươu : M : Đàn hươu uống nước suối Cùng Học Cùng Chơi Bạn giỏi lắm Chúc mừng bạn Thứ năm ngày 15 tháng năm 2010 Chính tả Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trờng Bèn kiếm cớ : – Cái đuôi ốm Cừu be toáng -Tôi chữa lành Nhng muốn cho nhanh – Cắt đuôi khỏi hết! Thứ năm ngày 15 tháng năm 2010 Chính tả Mèo học Mèo buồn bực bực Mai phải đến trờng trờng Bèn kiếm cớ : : – Cái đuôi ốm ốm Cừu be toáng toáng Tôi Tôi sẽ chữa chữa lành lành Nhng muốn cho nhanh – Cắt đuôi khỏi hết! – Cắt đuôi khỏi hết! Thứ năm ngày 15 tháng năm 2010 Chính tả Mèo Mèo buồn bực học Mai phải đến trờng Bèn kiếm cớ : – Cái đuôi ốm Cừu be toáng d g i r -Tôi chữa lành Nhng muốn cho nhanh – Cắt đuôi khỏi hết! iên i n GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường TH Ngô Mây Trường TH Ngô Mây Giáo án lớp 1 Giáo án lớp 1 Môn Tập đọc Môn Tập đọc Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học Bài mới: Bài mới: • Mèo con đi học Hoạt động 1: Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện đọc 1. 1. Đọc mẫu: Đọc mẫu: 2.Tìm tiếng khó đọc: 2.Tìm tiếng khó đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học • Mèo con buồn bực • Mai phải đến trường • Bèn kiếm cớ luôn : • – Cái đuôi tôi ốm. • Cừu mới be toáng : • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! • Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Cừu • Be toáng Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Con cừu • Be toáng 3.Luyện đọc câu sau 3.Luyện đọc câu sau • – Cái đuôi tôi ốm. • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ấy chết…? • Tôi đi học thôi! […]…4.Luyện đọc đoạn, bài: Hoạt động 2: ôn vần ưu, ươu 1 Tìm tiếng trong bài có vần ưu: Cừu 2/ Tìm tiếng ngoài bài: – Có vần ưu – Có vần ươu • ( Thảo luận nhóm 6, trình bày kết quả) Kết luận: • Ưu: Lưu loát, trái lựu, mưu trí, bưu cục,khứu giác, về hưu… • Ươu: bươu đầu, bướu cổ, con hươu… 3/ Nói câu chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống… chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống nước suối Trò chơi “ Ai nhanh hơn” 1/ Đi n vần: ưu hay ươu ? ưu Chú em là lính quân b… 1/ Đi n vần ưu hay ươu ? Em bé ngã b ươu đầu … Dặn d : Ôn lại bài để chuẩn bị học tiết 2 Th ba ngày 8 tháng 4 n m 2008ứ ă Mèo con đi h cọ Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô ưu Tìm tiếng ngoài bài M : Cây lựu có vần ươu : M : Đàn hươu có vần ưu : […]…Nói câu chứa tiếng có vần ưu : M : Cây lựu vừa bói quả có vần ươu : M : Đàn hươu uống nước suối Cùng Học Cùng Chơi Bạn giỏi lắm Chúc mừng bạn Điền vần uôc hay uôt ? b.uộ tóc c ch.uộ đồng t Điền chữ c hay k ? túi k ẹo quảc am Thứ năm ngày tháng năm 2009 Chính tả Mèo buồn bực buồn bực Mai phải đến trường kiếm cớ Bèn kiếm cớ đuôi luôn: toáng Cừu – Cái đuôi ốm Cừu be toáng: -Tôi chữa lành Nhưng muốn cho buồn bực kiếm cớ đuô icừu toáng 111 111 111 111 111 111 111 111 Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: – Cái đuôi ốm 1Cừu be 1toáng: – Tôi chữa lành 1Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! a/ Điền chữ : r , d hay gi Thầy gi áo dạy học Bé d nhảy ây r … ô Đàn cá lội nước b/ Điền vần : iên hay in? Đànie k án Ông đọc bảng in t GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường TH Ngô Mây Trường TH Ngô Mây Giáo án lớp 1 Giáo án lớp 1 Môn Tập đọc Môn Tập đọc Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học Bài mới: Bài mới: • Mèo con đi học Hoạt động 1: Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện đọc 1. 1. Đọc mẫu: Đọc mẫu: 2.Tìm tiếng khó đọc: 2.Tìm tiếng khó đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học • Mèo con buồn bực • Mai phải đến trường • Bèn kiếm cớ luôn : • – Cái đuôi tôi ốm. • Cừu mới be toáng : • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! • Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Cừu • Be toáng Luyện đọc đúng: Luyện đọc đúng: • Buồn bực • Kiếm cớ • Cái đuôi • Con cừu • Be toáng 3.Luyện đọc câu sau 3.Luyện đọc câu sau • – Cái đuôi tôi ốm. • – Tôi sẽ chữa lành • Nhưng muốn cho nhanh • Cắt đuôi khỏi hết ! • – Cắt đuôi ấy chết…? • Tôi đi học thôi! […]…4.Luyện đọc đoạn, bài: Hoạt động 2: ôn vần ưu, ươu 1 Tìm tiếng trong bài có vần ưu: Cừu 2/ Tìm tiếng ngoài bài: – Có vần ưu – Có vần ươu • ( Thảo luận nhóm 6, trình bày kết quả) Kết luận: • Ưu: Lưu loát, trái lựu, mưu trí, bưu cục,khứu giác, về hưu… • Ươu: bươu đầu, bướu cổ, con hươu… 3/ Nói câu chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống… chứa tiếng: – có vần ưu – có vần ươu ( Thảo luận nhóm đôi) •M: Cây lựu vùa bói quả •M: Đàn hươu uống nước suối Trò chơi “ Ai nhanh hơn” 1/ Đi n vần: ưu hay ươu ? ưu Chú em là lính quân b… 1/ Đi n vần ưu hay ươu ? Em bé ngã b ươu đầu … Dặn d : Ôn lại bài để chuẩn bị học tiết 2 Th ba ngày 8 tháng 4 n m 2008ứ ă Mèo con đi h cọ Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008 Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô buồn bực con cừu ốm kiếm cớ be toáng Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : – Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng : – Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! – Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô ưu Tìm tiếng ngoài bài M : Cây lựu có vần ươu : M : Đàn hươu có vần ưu : […]…Nói câu chứa tiếng có vần ưu : M : Cây lựu vừa bói quả có vần ươu : M : Đàn hươu uống nước suối Cùng Học Cùng Chơi Bạn giỏi lắm Chúc mừng bạn Chính tả :Lớp Giáo viên : PHẠM THỊ KIM LOAN B Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Kiểm tra cũ: *Tiết trước ta viết gì? Bài: Chuyện lớp Học sinh viết bảng : vuốt tóc, ngoan *Bài tập: Điền :c hay k? Túi …ẹo ; Quả …am *Học sinh nhắc lại qui tắc viết tả : c hay k? K e ê i Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: – Cái đuôi ốm Cừu be toáng: Tôi chữa lành Theo P.Vô-rôn-cô Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: -Cái đuôi ốm Cừu be toáng: Tôi chữa lành Theo P.Vô-rôn -cô -Mèo kiếm cớ để trốn học? Mèo kêu đuôi ốm,xin nghỉ học -Bài viết có dòng thơ? Bài Mèo học có dòng thơ -Những chữ viết hoa? Vì sao? Chữ : Mèo, Mai, Bèn, Cái, Cừu, Tôi Vì đứng đầu dòng thơ Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học B Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: -Cái đuôi ốm Cừu be toáng: Tôi chữa lành Học sinh phát tiếng, từ dễ viết sai tả Luyện viết từ khó: Buồn bực Kiếm cớ Cừu Be toáng Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Bài viết: Tập chép Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: -Cái đuôi ốm Cừu be toáng Tôi chữa lành * Học sinh nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút, cách đặt * Hướng dẫn cách trình bày dòng thơ Cách viết đề vào trang vở, viết lùi vào ô chữ đầu dòng thơ phải viết hoa.(không đòi hỏi học sinh phải viết đẹp chữ hoa.) Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học Mèo buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: – Cái đuôi ốm Cừu be toáng: Tôi chữa lành Theo P.Vô-rôn -cô Tiêu chí soát lỗi: -Sai âm đầu, dấu thanh, vần : lỗi -Sai chữ, âm đầu, vần giống : 1lỗi – Học sinh trao soát lỗi V Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học Bài tập: a) Điền : r, d hay gi? Thầy … áo dạy học Bé nhảy ….ây Đàn cá ….ô lội nước b) Điền: iên hay in? Đàn k… Ông đọc t… B Thứ năm ngày12 tháng năm 2012 Chính tả: Tập chép Bài viết: Mèo học Củng cố -dặn dò: ….a gi đình hòa thuận r d in Bé giữ g… sách Thiên nh… tươi đẹp Trồng … ưng iên GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường TH Ngô Mây Trường TH Ngô Mây Giáo án lớp 1 Giáo án lớp 1 Môn Tập đọc Môn Tập đọc Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Mèo con đi học Mèo con đi học Bài mới: Bài mới: • Mèo con đi học Hoạt động 1: Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện đọc 1. 1. Đọc mẫu: Đọc mẫu: 2.Tìm tiếng khó đọc: 2.Tìm tiếng khó đọc: Mèo con đi học Mèo con …Thứ ngày 31 tháng năm 2014 Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Mèo học buồnưbực Mèo con buồnưbực Maiưphảiưđếnưtrường kiếmưcớ bènưkiếmưcớưluôn: Cáiưđuôi -ưCáiưđuôiưtôiưốm… -ưCắtưđuôiư?ưấyưchếtư! Tôi đi học thôiư! ưưưưưưưưưưưưưưTheoưP.ưVô-rôn-cô Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Luyện đọc buồn bựcưư kiếm cớ đuôi cừu Luyện tập Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học Luyện đọc… đọc Mèo học 1.Tìm tiếng có vần u : cừu 2.Tìm tiếng có vần u – uơu: Nói câu chứa tiếng có vần u ơu: Cây Câylựu lựuvừa vừabói bóiquả Đàn hơu uống nớc suối Thứ ngày tháng năm 2014 Tập đọc Mèo học

Xem thêm :  Top 5 phim truyền hình Hàn Quốc hay, tạo nên cơn sốt trong năm 2018-2019 – Sách hay nên đọc

– Xem thêm –

Xem thêm: Tuần 7. Mèo con đi học, Tuần 7. Mèo con đi học, Tuần 7. Mèo con đi học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button