Wiki

Trang Nhà Quảng Đức

Bạn đang xem: Trang Nhà Quảng Đức

<div class=”nw_box_list_brief nw_boxing_padding”><div class=”pl_list pl_list_col_1″><div class=”pl_row pl_row_1 pl_row_first”><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”71657″ class=”pl_content pl_content_first” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú” data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/LrCABGRR2QgBAJhi/h50/quan-am-bo-tat-3.jpg&quot; width=&quot;67&quot; height=&quot;50&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần)

2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần)

3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần)

Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh
Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện
Tưởng bằng bí chú đắc oan linh
Hà chơn bất thức trì niệm Luật
Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự
Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú” class=”pl_atitle” href=”/p1242a71657/nghi-thuc-tri-chu-dai-bi-va-ngu-bo-chu”>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông” href=”/author/post/8203/1/tt-thich-dao-thong”>TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2021-09-03″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div><div class=”pl_row pl_row_2″><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”71656″ class=”pl_content” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19″ data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/W-uZ3VJu2QgBAIFC/w100/phap-hanh-tri-tt-dao-thong.jpg&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;47&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19″ class=”pl_atitle” href=”/p1242a71656/phap-hanh-tri-de-vuot-thoat-dai-nan-covid-19″>Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông” href=”/author/post/8203/1/tt-thich-dao-thong”>TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2021-09-03″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div><div class=”pl_row pl_row_3 pl_row_last”><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”71655″ class=”pl_content” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”Pháp Tu Mười Niệm Ngài Từ Vân Sám Chủ. (Dùng cho người bận nhiều việc, mỗi ngày tu 10 phút )” data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/1o-RbH8w1QgBAP4t/w100/phat-di-da-tiep-dan.jpg&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;50&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;5.1). Đệ tử tên là: Một lòng quy kính Đức Phật A Di Đà, Thế giới Cực Lạc, Nguyện lấy hào quang, Trong sạch soi cho, Lấy thệ từ bi, Mà nhiếp thọ cho, Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như Lai, Vì đạo Bồ Đề, Cầu sanh Tịnh Độ.

Xem thêm :  52 Coolest Things to Do in Phu Quoc in 2021

Phật xưa có thệ: “Nếu có chúng sinh, Muốn sinh về nước ta, Hết lòng tín nguyện, Cho đến mười niệm, Nếu chẳng đặng sinh, Chẳng thành Chánh Giác”. Do vì nhân duyên, Niệm hiệu Phật nầy, Được vào trong bể, Đại thệ Như Lai, Nhờ sức Từ Bi, Các tội tiêu diệt, Căn lành tăng trưởng, Khi mạng gần chung, Biết trước giờ chết, Thân không bệnh khổ, Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo, Như vào Thiền định. Phật và Thánh Chúng, Tay nâng kim đài, Cùng đến tiếp dẫn, Trong khoảng một niệm, Sinh về Cực Lạc, Sen nở thấy Phật, Liền nghe Phật thừa, Chóng mở Phật tuệ, Khắp độ chúng sanh, Trọn Bồ Đề nguyện.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”Pháp Tu Mười Niệm Ngài Từ Vân Sám Chủ. (Dùng cho người bận nhiều việc, mỗi ngày tu 10 phút )” class=”pl_atitle” href=”/p1242a71655/phap-tu-muoi-niem-ngai-tu-van-sam-chu-dung-cho-nguoi-ban-nhieu-viec-moi-ngay-tu-10-phut-“>Pháp Tu Mười Niệm Ngài Từ Vân Sám Chủ. (Dùng cho người bận nhiều việc, mỗi ngày tu 10 phút )</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông” href=”/author/post/8203/1/tt-thich-dao-thong”>TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2021-09-03″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div></div></div>

<div class=”nw_box_list_brief nw_boxing_padding”><div class=”pl_list pl_list_col_1″><div class=”pl_row pl_row_1 pl_row_first”><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”53368″ class=”pl_content pl_content_first” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”Thư Viện Kinh Sách Tổng Hợp (Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)” data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/4tnYcdO72AgBAPFc/w100/duc-phat-thanh-dao.jpg&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;45&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”Thư Viện Kinh Sách Tổng Hợp (Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)” class=”pl_atitle” href=”/p1244a53368/thu-vien-kinh-sach-tong-hop”>Thư Viện Kinh Sách Tổng Hợp (Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Nguyên&#32;Tạng” href=”/author/post/197/1/tt-thich-nguyen-tang”>TT.&#32;Thích&#32;Nguyên&#32;Tạng</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2021-01-01″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div><div class=”pl_row pl_row_2″><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”71657″ class=”pl_content” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú” data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/LrCABGRR2QgBAJhi/h50/quan-am-bo-tat-3.jpg&quot; width=&quot;67&quot; height=&quot;50&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

Xem thêm :  Phim Bo Han Quoc Hong Kong Hai Kich Nhac Viet

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần)

2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần)

3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần)

Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh
Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện
Tưởng bằng bí chú đắc oan linh
Hà chơn bất thức trì niệm Luật
Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự
Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú” class=”pl_atitle” href=”/p1244a71657/nghi-thuc-tri-chu-dai-bi-va-ngu-bo-chu”>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Ngũ Bộ Chú</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông” href=”/author/post/8203/1/tt-thich-dao-thong”>TT.&#32;Thích&#32;Đạo&#32;Thông</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2021-09-03″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div><div class=”pl_row pl_row_3 pl_row_last”><div class=”pl_row_c”><div class=”pl_col pl_col_1″ style=”width:100%”><div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article” data-id=”57382″ class=”pl_content” itemref=”meta_publisher mt_entitypage”><div class=”pl_tooltips” title=”48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà” data-brief=”&lt;div class=&quot;plt_post plt_tooltips&quot;&gt;&lt;div class=&quot;plt_thumbnail&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/file/CZoMh3wO2AgBAJUt/h50/tt-thich-nguyen-tang-dai-nguyen-thu-18-thap-niem-tat-sanh.jpg&quot; width=&quot;68&quot; height=&quot;50&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;plt_brief&quot;&gt;1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

Xem thêm :  Các Resort 5 Sao ở Phú Quốc có view đẹp nhất

2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy

5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;”></div><div class=”pl_title”><h2 itemprop=”name headline”><a itemprop=”url” target=”_self” title=”48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà” class=”pl_atitle” href=”/p1244a57382/48-dai-nguyen-cua-duc-phat-a-di-da”>48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà</a></h2></div><ul class=”pl_author”><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”HT.&#32;Thích&#32;Trí&#32;Thủ” href=”/author/post/8398/1/ht-thich-tri-thu”>HT.&#32;Thích&#32;Trí&#32;Thủ</a></li><li class=”sep”>, </li><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”Cư&#32;Sĩ&#32;Hạnh&#32;Cơ” href=”/author/post/1112/1/cu-si-hanh-co”>Cư&#32;Sĩ&#32;Hạnh&#32;Cơ</a></li><li class=”sep”>, </li><li class=”item” itemprop=”author”><a title=”TT.&#32;Thích&#32;Nguyên&#32;Tạng” href=”/author/post/197/1/tt-thich-nguyen-tang”>TT.&#32;Thích&#32;Nguyên&#32;Tạng</a></li></ul><time itemprop=”datePublished dateModified” datetime=”2020-11-01″></time><div class=”clear”></div></div></div></div><div class=”clear”></div></div></div></div>

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button