Wiki

Phát triển du lịch bền vững tại thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa

Ngày đăng: 22/01/2016, 19:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGHỆ AN – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60.31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VŨ THANH SƠN NGHỆ AN – 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trước tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế – Trường Đại Học Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Vũ Thanh Sơn tận tình hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND thị xã Sầm Sơn, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Du lịch, Chi cục Thống kê thị xã Sầm Sơn quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu, tài liệu giúp hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Thanh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Thanh iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 10 1.1 Nhận thức phát triển du lịch bền vững 10 1.1.1 Một số khái niệm .10 1.1.2 Những nguyên tắc phát triển bền vững 15 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững 24 1.2 Quan hệ hữu phát triển du lịch phát triển kinh tế xã hội 33 1.2.1 Vị trí, vai trò du lịch kinh tế 33 1.2.2 Tác động du lịch tới phát triển kinh tế – xã h ội địa phương 34 1.2.3 Tầm quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã h ội việc thúc đẩy du lịch 37 1.3 Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững học 38 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương .38 1.3.2 Những học rút cho phát triển du lịch b ền v ững thị xã Sầm Sơn 40 iv Kết luận chương .41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN .42 2.1 Tài nguyên du lịch thị xã Sầm Sơn .42 2.1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 42 2.1.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 47 2.1.3 Đánh giá chung tài nguyên du lịch thị xã S ầm Sơn 51 2.2 Thực trạng hoạt động du lịch thị xã Sầm Sơn 52 2.2.1 Kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 52 2.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 54 2.2.3 Sản phẩm du lịch có Sầm Sơn .59 2.2.4 Lao động phục vụ du lịch 62 2.2.5 Khách du lịch đến Sầm Sơn 62 2.2.6 Doanh thu du lịch 68 2.3 Đánh giá tác động du lịch tới phát triển kinh tế – xã hội địa bàn thị xã Sầm Sơn giai đoạn 2010 -2014 68 2.3.1 Tác động du lịch tới phát triển kinh tế 69 2.3.2 Tác động du lịch tới phát triển xã hội văn hóa 70 2.4 Những vấn đề đặt cần giải để phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 71 Kết luận Chương 77 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN .79 3.1 Định hướng phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 79 3.1.1 Mục tiêu 79 3.1.2 Định hướng phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 82 3.2 Các giải pháp phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 88 v 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền v ững kinh tế 88 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền v ững xã h ội 98 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững tài nguyên môi trường .100 3.2.4 Nhóm giải pháp thể chế phối hợp phát triển 102 Kết luận chương .106 KẾT LUẬN .107 TÀI LIỆU THAM KHẢO .109 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ANTT An ninh trật tự ATGT An toàn giao thông GDP Tổng sản phẩm quốc nội UBND Uỷ ban nhân dân UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới VSMT Vệ sinh môi trường WTO Tổ chức Thương mại Thế giới WCED Uỷ ban Thế giới phát triển môi trường 97 hợp Thực phương châm Nhà nước, doanh nghiệp tham gia đào tạo phát triển nguồn nhana lực Thí điểm mô hình dạy nghề có phối hợp sở đào tạo doang nghiệp với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước doanh nghiệp Coi trọng tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực du lịch – Tranh thủ ủng hộ tổ chức nhân nước đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam Từng bước thực tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước du lịch giám đốc doanh nghiệp du lịch 3.2.1.7 Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hợp tác Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thực lĩnh vực ngành du lịch, từ nghiên cứu thị trường, sản phẩm du lịch, công nghệ phục vụ khách du lịch, quản lý khai thác tài nguyên đến bảo vệ môi trường du lịch Do vậy, thực tốt giải pháp góp phần đảm bảo cho ngành du lịch phát triển bền vững mặt kinh tế, văn hóa xã hội tài nguyên – môi trường Khi thực giải pháp này, quan quản lý nhà nước du lịch doanh nghiệp địa bàn thị xã Sầm Sơn cần quan tâm đến số khía cạnh sau: – Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước du lịch, quy trình phụ vụ khách du lịch, nghiên cứu xây dựng chiến lược thị trường, đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiến tới công nghiệp hoá đại hoá ngành du lịch tạo khả hội nhập du lịch Sầm Sơn với hoạt động phát triển du lịch nước, khu vực giới – Khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ giải vấn đề xúc ngành; đổi chế thực 98 nâng mức đầu tư kinh phí cho đề tài khoa học; đông thời, tăng cường nghiên cứu triển khai ứng dụng đề tài thực – Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ thông tin du lịch; mở rộng giao lưu hợp tác với tổ chức, quan khoa học nước; khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học vào sản xuất, kinh doanh – Hướng dẫn, khuyến khích tạo điều kiện cho cá nhân doanh nghiệp du lịch trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học để phục vụ cho hoạt động đạt hiệu cao; nghiên cứu để nâng cao lực cạnh tranh lành mạnh thị trường 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững xã hội 3.2.2.1 Xã hội hoá phát triển du lịch Du lịch ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng xã hội hoá cao, phát triển du lịch nằm mối quan hệ tương hỗ với lĩnh vực, ngành kinh tế khác Vì thế, du lịch Đảng Nhà nước xác định ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch chiến lược quan trọng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước Tuy nhiên, đâu vài trò du lịch đựơc đánh giá đầy đủ, dắn tạo điều kiện tốt để phát triển Cho nên, thời gian tới, nước nói chung, thị xã Sầm Sơn nói riêng cần xã hội hoá du lịch cách toàn diện đắn, tạo nên chuyển biến nhận thức ngành du lịch cấp, ngành; động viên thành phần kinh tế cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch 3.2.2.2 Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư phát triển du lịch bền vững Du lịch thể tính xã hội hoá cao, phát triển du lịch gắn với cộng đồng dân cư, vai trò cộng đồng dân cư lớn họ vừa khách 99 du lịch vừa đối tượng phục vụ dịch vụ du lịch, vừa góp phần tạo nên môi trường xã hội cho du lịch phát triển Để đạt mục tiêu phát triển du lịch bền vững việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư khu, điểm du lịch cần thiết Thời gian tới, thị xã Sầm Sơn cần tập trung số giải pháp sau: – Lồng ghép việc nâng cao nhận thức cộng đồng phát triển du lịch vào chương trình tuyên truyền, quảng bá du lịch Phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết phát triển du lịch bền vững cho cộng đồng dân cư địa bàn thị xã – Khuyến khích hỗ trợ vật chất công tác nâng cao nhận thức phát triển du lịch bền vững; nâng cao hiểu biết cho cộng đồng dân cư địa phương khách du lịch việc bảo vệ, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch – Khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn thị xã đầu tư cho chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương phát triển du lịch bền vững Đồng thời, đào tạo sử dụng lao động địa phương vào hoạt động du lịch, kể công tác quản lý (tại Ban Quản lý Di tích, điểm du lịch ) – Khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào hoạt động du lịch; vào nỗ lực bảo vệ, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch; tham gia giữ vệ sinh môi trường khu du lịch, khu vui chơi giải trí địa bàn Bên cạnh việc tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch như: vận chuyển khách du lịch, dịch vụ ăn uống, chụp ảnh, bàn hàng lưu niệm dịch vụ khác cần hướng dẫn, khuyến khích người dân địa phương cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác như: lương thực thực phẩm, sản xuất hàng lưu niệm 100 3.2.2.3 Đẩy mạnh giáo dục, hướng dẫn du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn sắc văn hóa riêng Tại điểm tham quan du lịch, khu du lịch, điểm dừng chân cần phải tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho người dân cách đón tiếp, phục vụ cho chuyến du lịch du khách hoàn hảo, nhận thức cao phát triển du lịch bền vững đảm bảo sức hấp dẫn riêng biệt khu du lịch Bên cạnh đó, cần bảo tồn phát triển độc đáo riêng địa điểm du lịch với đặc điểm di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, di tích gắn với vị anh hùng dân tộc Khuyến khích làng nghề sản xuất vật phẩm lưu niệm, mỹ nghệ đặc trưng du lịch Sầm Sơn để tạo nên sắc ấn tượng riêng 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững tài nguyên môi trường – Thực việc nghiên cứu, kiểm kê, đánh giá cách có hệ thống để đề xuất thống phương án quản lý bền vững – Bảo tồn, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch: Để đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội, môi trường, thẩm mỹ trì sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo đa dạng sinh học, trình sinh thái đảm bảo cho sống hệ tương lai; trình bảo tồn, tôn tạo phát triển du lịch cần thực số giải pháp cụ thể sau đây: + Khuyến khích hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học bản; đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu nhằm tiếp tục đánh giá cách toàn diện tài nguyên du lịch thị xã Sầm Sơn + Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên du lịch, quản lý môi trường, xử lý chất thải cách có hiệu Đầu tư kinh phí cho việc bảo vệ, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch 101 + Khuyến khích, hỗ trợ loại hình du lịch tự nhiên thân thiện với môi trường du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch kết hợp với bảo tồn, nghiên cứu khoa học, du lịch làng nghề + Khuyến khích dự án đầu tư phát triển du lịch có cam kết cụ thể bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch, dự án sử dụng công nghệ tiên tiến xử lý chất thải, sử dụng lượng sạch, tiết kiệm lượng, nhiên liệu Đồng thời, không khuyến khích không cấp phép cho dự án đầu tư du lịch có nguy tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái + Tổ chức hoạt động thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động du lịch Xử lý chất thải khí từ hoạt động du lịch vận chuyển khách du lịch, vận hành hệ thống làm lạnh, hệ thống sản xuất sở dịch vụ du lịch Thực đảm bảo vệ sinh môi trường khu, điểm tham quan du lịch Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác tài nguyên, phát triển du lịch Sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ nhằm hạn chế chất thải từ hoạt động du lịch môi trường + Tổ chức hoạt động nhằm hạn chế suy thoái bảo vệ phát triển hệ sinh thái: không đốt phá rừng, khai thác bừa bãi nguồn nước hoạt động phát triển du lịch Tăng cường trồng xanh khu vực diễn hoạt động du lịch + Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế vè quy định bảo vệ môi trường sở du lịch tỉnh + Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào hoạt động phát triển ngành du lịch Đặc biệt, thực đánh giá tác động môi trường công tác quy hoạch phát triển du lịch bền vững – Thành lập Ban quản lý khu, điểm du lịch để quản lý, bảo vệ nguyên Tại khu, điểm du lịch cần xây dựng bảng hướng dẫn, giới 102 thiệu điểm du lịch quy định có liên quan đến quản lý khai thác du lịch, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm soát vấn đề xã hội trình tiến hành hoạt động du lịch, quy hoạch quầy bán hàng lưu niệm tạo nhiều sản phẩm lưu niệm mới, phát triển hoạt động chăm sóc sức khoẻ, tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật 3.2.4 Nhóm giải pháp thể chế phối hợp phát triển 3.2.4.1 Các cấp uỷ Đảng, quyền đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sách du lịch – Cần tập trung tuyên truyền khu vực có tiềm du lịch quan điểm, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước phát triển du lịch bền vững đến đông đảo nhân dân cách nghiêm túc – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế, sách, pháp luật du lịch, quan điểm phát triển du lịch bền vững cho cán bộ, đảng viên nhân dân để vừa góp phần đưa quy định pháp luật vào sống, tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh; vừa nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa phát triển du lịch bền vững phát triển kinh tế – xã hội thị xã nhận thức yêu cầu hoàn thiện công tác quản lý nhà nước hoạt động du lịch bền vững tình hình – Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chế, sách du lịch phải tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức như: xây dựng chuyên mục Đài Phát – Truyền hình tỉnh, đăng tải nội dung Báo Thanh Hóa, tạp chí Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ Tổ chức toạ đàm, hội thảo chuyên đề, đưa vào chương trình giáo dục bậc học thái độ môi trường thiên nhiên, thái độ cách ứng xử thân thiện với khách du lịch Ngoài ra, cần nâng cao ý thức pháp luật du lịch cho khách du lịch thông qua việc phát hành ấn 103 phẩm ngắn gọn, súc tích tóm tắt quy định thiết yếu dẫn cho khách du lịch đến du lịch – Khuyến khích, động viên doanh nghiệp du lịch thành lập hiệp hội nhằm bảo vệ lợi ích chia sẻ trách nhiệm phát triển xu hội nhập – Song song với công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch; cần đề biện pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ phục hồi làng nghề truyền thống người dân địa phương, tạo sản phẩm thu hút du khách; nghiên cứu thành lập số làng du lịch; tiến hành rà soát tất dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, trọng vấn đề giải việc làm, tạo thu nhập cho hộ dân lợi ích cộng đồng dân cư nơi có dự án để cải thiện sống nhân dân, qua nâng cao dần nhận thức cho quần chúng nhân dân vai trò phát triển du lịch bền vững 3.2.4.2 Hoàn thiện quy hoạch nâng cao chất lượng làm quy hoạch – Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa bàn thị xã cần tập trung vào hai nội dung: quy hoạch không gian du lịch định hướng phát triển sản phẩm du lịch – Tổ chức hợp lý phân khu chức phù hợp với quy hoạch mới; lấy sông Đơ làm tâm điểm để kiến tạo đô thị; lấy núi Trường Lệ bãi biển làm vùng cảnh quan chính, tạo không gian thoáng đẹp, hoà nhập với thiên nhiên cảnh quan môi trường – Cụ thể sau: Khu Trung tâm hành phía Tây sông Đơ; Khu Quảng Trường phía Đông khu Trung tâm hành chính; Khu du lịch gồm khu du lịch có khu vực nội thị khu du lịch nhằm khai thác hiệu bền vững tài nguyên du lịch địa bàn; Các Trung tâm gồm Trung tâm hội nghị, hội thảo, Trung tâm Thương mại, Trung tâm Văn hóa 104 3.2.4.3 Về kết cấu hạ tầng sở vật chất – kỹ thuật du lịch – Phát triển đồng đại hoá hệ thống giao thông địa bàn, bảo đảm tính liên hoàn, liên kết toàn thị xã thị xã Sầm Sơn với địa phương khác, trọng giao thông hướng ngoại Đến năm 2020, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông địa bàn; hệ thống tuyến đường duyên hải (kéo dài đường Trần Hưng Đạo đến Nga Sơn, Hậu Lộc phía Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn phía Nam) nối thị xã Sầm Sơn với toàn vùng ven biển tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh thị xã nói riêng vùng ven biển Thanh Hóa nói chung – Huy động nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển sản xuất sinh hoạt Nâng cao chất lượng mạng lưới truyền tải điện bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định cho hoạt động dịch vụ du lịch, giảm cố tổn thất điện – Xây dựng đồng hệ thống cấp nước với công nghệ đại, đảm bảo cung cấp đủ nước chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch đời sống sinh hoạt dân cư Đồng thời, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đô thị theo hướng đại với hệ thống thoát nước riêng biệt hệ thống thoát nước thải hệ thống thoát nước mưa – Thay toàn mạng viễn thông cáp điện thoại thị xã cáp quang, bước ngầm hoá mạng cáp có Phấn đấu trước năm 2020 hoàn thành việc ngầm hoá toàn mạng cáp viễn thông cáp điện thoại 3.2.4.4 Xây dựng hoàn thiện chế, sách Thị xã cần thực nhiều biện pháp, hình thức linh hoạt, thích hợp để huy động nguồn vốn từ tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế 105 nước cho đầu tư phát triển du lịch theo định hướng, mục tiêu xác định – Xây dựng chế mở đặc thù để thu hút vốn đầu tư cho dự án chế ưu đãi doanh nghiệp lữ hành; mở tua, tuyến nhằm khai thác tiềm du lịch từ Sầm Sơn điểm du lịch khác tỉnh thu hút nguồn khách quốc tế nội địa đến Sầm Sơn Tiếp tục thực sách kinh tế nhiều thành phần, tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật tổ chức hoạt động du lịch – Xây dựng, ban hành sách trọng điểm phát triển du lịch địa bàn Xây dựng quy chế quản lý tài nguyên du lịch quy chế quản lý khu, điểm du lich Thành lập Ban quản lý doanh nghiệp cổ phần có tham gia cộng đồng dân cư địa phương – Xây dụng mức phí giá dịch vụ du lịch phù hợp, đặc biệt giá vé tham quan danh lam, thắng cảnh khu du lịch trọng điểm Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường vệ sinh môi trường Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, làm tốt công tác xử lý rác thải Xây dựng quy định chi tiết bảo vệ tài nguyên môi trường Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm hoạt động du lịch, ngăn ngừa tệ nạn xã hội hành vi trái với phong mỹ tục Thiết lập đường dây nóng xử lý ý kiến thắc mắc, phản ánh du khách – Xây dựng phương án tổ chức lực lượng bảo đảm trật tự công cộng điểm du lịch Triển khai công tác điều tra du lịch, xây dựng phương án thống kê du lịch phù hợp với yêu cầu phát triển luật Du lịch – Tăng cường xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác phát triển du lịch Đầu tư kinh phí thích đáng cho công tác quảng bá, trước hết cần tập trung thị trường nước quốc tế trọng điểm xác định Nâng cấp trang Web du lịch Sầm Sơn Nâng cao chất lượng phát 106 thanh, truyền hình quảng bá du lịch Sầm Sơn Trong quảng bá xúc tiến du lịch cần xác định vai trò Nhà nước quyền địa phương Kết luận chương Từ khung lý thuyết chương phân tích thực trạng chương 2, chương 3, luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, xác định mục tiêu định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững thị xã Sầm Sơn giai đoạn tới Ngoài ra, việc đưa dự báo thực trạng phát triển du lịch địa bàn thị xã giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cung cấp nhìn dài hạn vấn đề phát triển du lịch thị xã Sầm Sơn Đó là: phát triển toàn diện đô thị du lịch Sầm Sơn đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng tới mục tiêu hình thành liên đô thị Thanh Hóa – Sầm Sơn Xây dựng thị xã Sầm Sơn thành đô thị tương hỗ cho thành phố Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực quan trọng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa có tác động đến việc phát triển vùng Bắc Trung Bộ, Nam Bắc Bộ nước Tạo tiền đề để có đột phá phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch, nghỉ mát, có sắc, thương hiệu đẳng cấp quốc gia quốc tế Thứ hai, để giải hạn chế nêu chương 2, luận văn đưa giải pháp theo tiêu chí phát triển du lịch bền vững, bao gồm: (1) Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững kinh tế; (2) Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững xã hội; (3) Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững tài nguyên môi trường; (4) Nhóm giải pháp thể chế phối hợp phát triển 107 KẾT LUẬN Thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) thiên nhiên ưu đãi cho nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp không ống khói, đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho địa phương Ý thức vấn đề này, nhà quản lý tỉnh Thanh Hóa thị xã Sầm Sơn có nhiều sách phù hợp để phát triển du lịch phù hợp với lợi tiềm sẵn có Những kết đạt thời gian qua số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, sở vật chất kỹ thuật đem lại hiệu kinh tế xã hội tích cực Du lịch thu hút lực lượng lao động đáng kể, trình độ dân trí người dân địa phương giao lưu với khách du lịch nâng cao, tạo điều kiện để nhân dân hưởng nhiều lợi ích, tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh du lịch hướng tới phát triển du lịch bền vững Đề tài nghiên cứu ” Phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” công trình nghiên cứu phát triển du lịch bền vững địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trên sở điều tra, nghiên cứu thực tiễn, vận dụng lý luận học phát triển bền vững; đề tài tìm hiểu số vấn đề sở lý luận phát triển du lịch bền vững – kim nam cho toàn đề tài Từ đó, đề tài phân tích điều kiện thuận lợi, khó khăn việc khai thác tiềm năng; đồng thời, phân tích đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên, phát triển tổng thể du lịch thị xã Sầm Sơn Từ đó, đúc kết vấn đề tồn việc quản lý, khai thác tài nguyên việc phát triển du lịch bền vững địa phương Bên cạnh đó, đề tài đưa định hướng, giải pháp nhằm góp phần khai thác tối đa tiềm sẵn có, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch kinh tế xã hội địa bàn Đề tài không nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững địa phương thông qua có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao nhận 108 thức cấp, ngành, đơn vị kinh doanh du lịch cộng đồng dân cư; vai trò, vị trí, lợi ích phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch tổng thể sở có tăng cường biện pháp tuyên truyền giáo dục cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ, giữ gìn phát huy tiềm sẵn có Ngoài ra, luận văn nêu lên biện pháp thu hút khách du lịch đến Sầm Sơn sở hạ tầng, sở vật chất – kỹ thuật phục vụ du lịch có, là: bên cạnh mục tiêu lâu dài không ngừng nâng cấp sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho ngành du lịch biện pháp trước mắt tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, xây dựng văn hóa du lịch đào tạo lao động du lịch theo hướng chuyên nghiệp; phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế, yếu giải pháp tích cực thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, phát triển nhân tố người, mở rộng thị trường, tiêu thụ hàng hoá dịch vụ thông qua hình thức xuất chỗ, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng chục vạn người lao động trực tiếp, gián tiếp, góp phần thiết thực vào công xoá đói giảm nghèo chuyển dịch cấu kinh tế thị xã nói riêng tỉnh Thanh Hóa nói chung 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng thị xã Sầm Sơn lần thứ XVII; Ban Tuyên giáo Thị uỷ Sầm Sơn (2007), “Sầm Sơn xanh”, Nxb Văn hóa Thông Tin; Ban Tuyên giáo Thị uỷ Sầm Sơn (2012), “Thị xã Sầm Sơn 30 năm xây dựng phát triển”; Nxb Văn hóa Thông Tin; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (2011), Quyết định số 3550/QĐUBND ngày 27/10/2011 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (2012), Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 việc phê duyệt Đề cương Đề án Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Đỗ Thị Thanh Hoa (2005), “Kinh nghiệm số quốc gia phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường”, Tạp chí Du lịch Việt Nam; Lâm Thị Hồng Loan (2012), “Phát triển du lịch theo hướng bền vững tỉnh Ninh Bình” Luận văn Thạc sỹ ngành Kinh tế trị mã số 603101; Lê Văn Minh (2005), “Đa dạng sinh học với phát triển du lịch bền vững Việt Nam”, Tạp chí Du lịch Việt Nam; 10 Lưu Thanh Đức Hải (2012), “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ”, Tạp chí khoa học Trường Đại Học Cần Thơ 11 Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hoà (2004), “Giáo trình Kinh tế du lịch”, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội; 110 12 Nguyễn Bá Lâm (2007), Giáo trình “Tổng quan du lịch phát triển du lịch bền vững”; Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội; 13 Phạm Từ (2008), “Phát triển du lịch – Nhìn từ góc độ kinh tế văn hóa”, Tạp chí Cộng sản; 14 Phạm Trung Lương (1996), “Đánh giá tác động hoạt động du lịch đến môi trường tài nguyên – Phương pháp luận Phương pháp nghiên cứu”, Viện nghiên cứu phát triển du lịch; 15 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Du lịch, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 16 Thủ tướng Chính Phủ (2009), Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 17 Thủ tướng Chính Phủ (2011), Quyết định số 2473/2011/QĐ-TTg ngày 30/12/2011về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 18 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 19 Trương Thị Thu (2011), “Phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững” Luận văn Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Đà Nẵng; 20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ giáo dục phát triển bền vững (2007), “Nâng cao nhận thức lực phát triển du lịch bền vững thời đại toàn cầu hoá”, Nxb Đại học Sư phạm; 21 Thị xã Sầm Sơn, Niên giám Thống Kê; 111 22 UBND tỉnh Thanh Hóa (2011), Quyết định 1816/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 23 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2004), “Cơ sở khoa học giải pháp phát triển du lịch bền vững Việt Nam” Website: Bách khoa toàn thư http://vi.wikipedia.org/ Cổng thông tin điện tử Chính phủ http://chinhphu.gov.vn Du lịch Sầm Sơn http://dulichsamson.gov.vn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn Tổng công ty Du lịch Hà Nội http://hanoitourist.com.vn Tổng cục Du lịch http://vietnamtourism.gov.vn Tủ sách thư viện http://thuvienkhoahoc.com Thanh Hóa […]… dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương I Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch bền vững Chương II Thực trạng phát triển du lịch bền vững tại thị xã Sầm Sơn Chương III Định hướng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại thị xã Sầm Sơn 10 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 Nhận thức cơ bản về phát triển du. .. những nguyên tắc về phát triển du lịch bền vững Tập trung phân tích nguyên nhân của hiện trạng phát triển, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp – Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cho phát triển du lịch bền vững ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Chú trọng đối… vai trò và sự tham gia của cộng đồng điịa phương và du khách trong phát triển du lịch theo hướng bền vững Và một số công trình khoa học và bài viết khác Các công trình nêu trên là nguồn tư liệu quý để đề tài “Phát triển du lịch bền vững tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” tham khảo, kế thừa và phát triển Nội dung về phát triển du lịch tại thị xã Sầm Sơn đã được một số học viên nghiên cứu và chọn làm… học Kinh tế Nội dung: Đặt ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh Ninh Bình; đánh giá thực trạng trong phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 – La Nữ Ánh Vân (2011) “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Thuận” Tạp chí Du lịch Bình Thuận Nội dung: Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững; tập trung vào… phương – Lâm Thị Hồng Loan (2012) “Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình” Luận văn Thạc sỹ ngành Kinh tế Chính trị Nội dung: hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch bền vững Khảo sát, nghiên cứu các nguồn tài nguyên, nguồn lực và điều kiện phát triển du lịch bền vững Trên cơ sở đó làm rõ những lợi thế và khó khăn đối với việc phát triển du lịch tại tỉnh Ninh… cứu ” Phát triển du lịch bền vững ” nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt động du lịch bảo đảm sự phát triển lâu dài Một số loại hình du lịch bước đầu quan tâm đến khía cạnh môi trường đã bắt đầu xuất hiện như: Du lịch sinh thái, Du lịch dựa vào tự nhiên, Du lịch khám phá, Du lịch mạo hiểm đã góp phần nâng cao hình ảnh về một hướng phát triển du lịch có trách nhiệm đảm bảo sự phát triển bền vững. .. giải pháp cần thiết trước mắt là xây dựng văn hóa du lịch với giải pháp lâu dài là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đào tạo lao động du lịch có chiều sâu, phát triển du lịch theo hướng bền vững 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận của phương pháp nghiên cứu Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được tiếp cận dưới góc độ của khoa học Kinh… Khoa Du lịch, Trường Đại học Dân lập Đông Đô Mặc dù Khóa luận đã nêu lên được những điều kiện cơ bản và đặt ra một số giải pháp để phát triển du lịch bền vững tại thị xã Sầm Sơn Tuy nhiên, các giải pháp đặt ra để phát triển du lịch theo hướng bền vững chưa bám sát được các nguyên tắc và tiêu chí về phát triển bền vững ở cả 3 mặt: kinh tế, văn hóa – xã hội và tài nguyên môi trường – Nguyễn Văn Thanh (2013)… việc đề ra các định hướng mục tiêu và các giải pháp phát triển du lịch bền vững của thị xã Sầm Sơn, tỉnh 8 Thanh Hóa Tác giả sử dụng phương pháp này để có cái nhìn bao quát và tổng thể hơn về xu hướng phát triển của du lịch Sầm Sơn trong những năm tiếp theo Từ đó có thể đưa ra được các giải pháp phù hợp để phát triển du lịch Sầm Sơn theo hướng bền vững trong thời gian tới 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn… Tổ chức Du lịch (UNWTO) đưa ra tại Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de Janerio năm 1992 thì “Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai Du lịch bền vững sẽ có … PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN .79 3.1 Định hướng phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 79 3.1.1 Mục tiêu 79 3.1.2 Định hướng phát triển du lịch bền vững. .. nghiệm thực tiễn phát triển du lịch bền vững Chương II Thực trạng phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn Chương III Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững thị xã Sầm Sơn 10 CHƯƠNG… luận phát triển du lịch bền vững – Đánh giá thực trạng phát triển du lịch thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) , đặc biệt giai đoạn từ năm 2010 đến 2014, quan điểm nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

Xem thêm :  Những Phim Tình Cảm Thái Lan Hay Nhất Mọi Thời Đại, Phim Thái Lan 2021
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Traveller

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button