Wiki

Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Ngày đăng: 26/08/2016, 13:46

Trường PT DTNT Vĩnh ThạnhChào mừng quý thầy cô về dự giờ với lớpTiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữKiểm tra bài cũCâu hỏi 1: Hãy cho biết thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau xét trên một cơ sở chung nào đó. Câu hỏi 2: Hãy tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với từ gạch chân trong ví dụ sau:Ví dụ: Nó ngượng chín cả mặt. Từ đồng nghĩa: chín đỏ. Từ trái nghĩa: chín>< tái.Các từ bình đẳng nhau về ngữ pháp. Từ đồng nghĩa trong nhóm có thể thay thế được cho nhau. Từ trái nghĩa có thể loại trừ nhau khi lựa chọn để đặt câu.a. Nghĩa của từ động vật rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ : Thú, chim, cá ? Vì sao ?? Động vật rộng hơn thú, chim, cá bởi động vật bao hàm thú, chim, cá.Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữQuan sát sơ đồ sau và trả lời câu hỏib. Nghĩa của từ thú rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ voi, Hươu ? Nghĩa của từ chim rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ tu hú, sáo ? Nghĩa của từ cá rộng hơn hay rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ cá rô, cá thu? Vì sao ?? Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu; tu hú, sáo; cá rô, cá thu…Quan sát sơ đồ sau và trả lời câu hỏic. Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa của những từ nào, đồng thời hẹp hơn nghĩa của từ nào? ? Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu; tu hú, sáo; cá rô, cá thu đồng thời hẹp hơn nghĩa của từ động vật Quan sát sơ đồ sau và trả lời câu hỏiI. Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ: 1. Tìm hiểu bài:Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ2. Bài học: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ là sự khái quát về nghĩa của từ theo mức độ từ rộng đến hẹp, từ lớn đến nhỏ.Bài tập nhanh: Cho các từ: Cây, cỏ, hoa. Tìm các từ ngữ có phạm vi nghĩa hẹp hơn cây, cỏ, hoa và từ ngữ có nghĩa rộng hơn ba từ đó ?tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữII. từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp:1. Từ ngữ nghĩa rộng:Tìm hiểu bài:Bài học: Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.(Nghĩa rộng)(Nghĩa rộng)(Nghĩa rộng)(Nghĩa rộng)tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữII. từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp:2. Từ ngữ nghĩa hẹp:Tìm Hiểu bài:Bài học: Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác.(Nghĩa hẹp)(Nghĩa hẹp)(Nghĩa hẹp)(Nghĩa hẹp)tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữII. từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp:Từ ngữ nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Tìm Hiểu bài:Bài học: Một từ ngữ có nghĩa rộng với từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp với một từ ngữ khác. luyện tập:Bài tập 1: Lập sơ đồ thể hiện cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trong mỗi nhóm từ ngữ : tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữBài tập 2: Tìm từ ngữ có nghĩa rộng so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi nhóm đã choTiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ? Chất đốt? Nghệ thuật? Thức ăn? Đánh? NhìnBài tập 3: Tìm các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ đã cho:Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữXe cộKim loạiBài tập 3: Tìm các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ đã cho:Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữHoa quảBài tập 3: Tìm các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ đã cho:Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữhọ hàngBài tập 3: Tìm các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ đã cho:Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữmangBài tập 4: Chỉ ra những từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa của mỗi nhóm từ sau đây:Thuốc chữa bệnh: átxpi rin, ămpixilin, pênixilin, thuốc giun, thuốc lào.Giáo viên: Thầy giáo, cô giáo, thủ quỹ.Bút: Bút bi, bút chì, bút điện, bút lông.Hoa: Hoa hồng, hoa lay ơn, hoa tai, hoa thược dược.Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữthuốc lào.thủ quỹ.bút điệnhoa taiBài tập 5: Đọc đoạn trích sau và tìm 3 động từ cùng thuộc một phạm vi nghĩa, trong đó một từ có nghĩa rộng và hai từ có nghĩa hẹp hơnXe chạy chầm chậm . Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau , tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo. (Nguyên Hồng Những ngày thơ ấu)Đáp án: Khóc ? Nức nở, sụt sùi.Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữnức nở sụt sùi Bài tập 6: Em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học trong đó có sử dụng các từ ngữ sau: trường, lớp, bàn, ghế, thầy cô, bạn bè.Tiết 3: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.Chúc các em học tốtNgữ Văn Lớp 8 Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữGiáo Án Ngữ Văn Lớp 8Tải Về Đi đảm bảo tốt Do not reup Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1 Giáo Án Tốt Giáo Án Tốt Giáo Án Tốt Giáo Án Tốt Giáo Án Tốt Trường PT DTNT Vĩnh Thạnh Chào mừng quý thầy cô dự với lớp! Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Hãy cho biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa? Từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược xét sở chung Câu hỏi 2: Hãy tìm từ đồng nghĩa từ trái nghĩa với từ gạch chân ví dụ sau: Ví dụ: Nó ngượng chín mặt – Từ đồng nghĩa: chín – đỏ – Từ trái nghĩa: chín>< tái Các từ bình đẳng ngữ pháp Từ đồng nghĩa nhóm thay cho Từ trái nghĩa loại trừ lựa chọn để đặt câu a Nghĩa từ động vật rộng hay hẹp nghĩa từ : Thú, chim, cá ? Vì ? ? Động vật rộng thú, chim, cá động vật bao hàm thú, chim, cá Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Quan sát sơ đồ sau trả lời câu hỏi b Nghĩa từ thú rộng hay hẹp nghĩa từ voi, Hươu ? Nghĩa từ chim rộng hay hẹp nghĩa từ tu hú, sáo ? Nghĩa từ cá rộng hay rộng hay hẹp nghĩa từ cá rô, cá thu? Vì ? ? Nghĩa từ thú, chim, cá rộng nghĩa từ voi, hươu; tu hú, sáo; cá rô, cá thu Quan sát sơ đồ sau trả lời câu hỏi c Nghĩa từ thú, chim, cá rộng nghĩa từ nào, đồng thời hẹp nghĩa từ nào? ? Nghĩa từ thú, chim, cá rộng nghĩa từ voi, hươu; tu hú, sáo; cá rô, cá thu đồng thời hẹp nghĩa từ động vật Quan sát sơ đồ sau trả lời câu hỏi I Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ: Tìm hiểu bài: Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Bài học: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ khái quát nghĩa từ theo mức độ từ rộng đến hẹp, từ lớn đến nhỏ Bài tập nhanh: Cho từ: Cây, cỏ, hoa Tìm từ ngữ có phạm vi nghĩa hẹp cây, cỏ, hoa từ ngữ có nghĩa rộng ba từ ? tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ II từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp: Từ ngữ nghĩa rộng: Tìm hiểu bài: Bài học: Một từ ngữ coi có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác (Nghĩa rộng) (Nghĩa rộng) (Nghĩa rộng) (Nghĩa rộng) tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ II từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp: Từ ngữ nghĩa hẹp: Tìm Hiểu bài: Bài học: Một từ ngữ coi có nghĩa hẹp phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa từ ngữ khác (Nghĩa hẹp) (Nghĩa hẹp) (Nghĩa hẹp) (Nghĩa hẹp) tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ II từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp: Từ ngữ nghĩa rộng nghĩa hẹp Tìm Hiểu bài: Bài học: Một từ ngữ có nghĩa rộng với từ ngữ này, đồng thời có nghĩa hẹp với từ ngữ khác * luyện tập: Bài tập 1: Lập sơ đồ thể cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ nhóm từ ngữ : tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Bài tập 2: Tìm từ ngữ có nghĩa rộng so với nghĩa từ ngữ nhóm cho Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ ? Chất đốt ? Nghệ thuật ? Thức ăn ? Đánh ? Nhìn Bài tập 3: Tìm từ ngữ có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa từ cho: Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Xe cộ Kim loại Bài tập 3: Tìm từ ngữ có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa từ cho: Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Hoa Bài tập 3: Tìm từ ngữ có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa từ cho: Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ họ hàng Bài tập 3: Tìm từ ngữ có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa từ cho: Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ mang Bài tập 4: Chỉ từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa nhóm từ sau đây: Thuốc chữa bệnh: át-xpi rin, ăm-pi- xi-lin, pê-ni-xi-lin, thuốc giun, thuốc lào Giáo viên: Thầy giáo, cô giáo, thủ quỹ Bút: Bút bi, bút chì, bút điện, bút lông Hoa: Hoa hồng, hoa lay ơn, hoa tai, hoa thược dược Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ thuốc lào thủ quỹ bút điện hoa tai Bài tập 5: Đọc đoạn trích sau tìm động từ thuộc phạm vi nghĩa, từ có nghĩa rộng hai từ có nghĩa hẹp Xe chạy chầm chậm Mẹ cầm nón vẫy tôi, vài giây sau , đuổi kịp Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, trèo lên xe, ríu chân lại Mẹ vừa kéo tay tôi, xoa đầu hỏi, oà lên khóc Mẹ sụt sùi theo[.] (Nguyên Hồng- Những ngày thơ ấu) Đáp án: Khóc ? Nức nở, sụt sùi Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ sụt sùi Bài tập 6: Em viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ em ngày học có sử dụng từ ngữ sau: trường, lớp, bàn, ghế, thầy cô, bạn bè Tiết 3: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Chúc em học tốt

Xem thêm :  Báo cáo quan trắc nước sông vàm cỏ đông tháng 6 2014

– Xem thêm –

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, Ngữ Văn Lớp 8 Bài 1: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button