Wiki

Đẹp Là Gì? (Đoàn Thêm)

 • Các bộ từ điển khác Từ điển VDict Từ điển hình ảnh Từ điển Netcenter-vn Từ điển VietDic Từ điển ĐH CamBridge Langenberg WordWeb Online Dịch văn bản online Dịch Web online Từ điển A-A,A-F,A-Y. Google P-Đ-TBN-Anh Từ điển cho Nhà Thờ Từ điển Mỹ thuật Từ điển đvị đo lường Từ điển cancerweb Từ điển Sinh – hóa Từ điển Xây Dựng VN Bách khoa Toàn thư © 2006 by Admin

  Đẹp Là Gì? (Đoàn Thêm)

  27-11-2019 | TIỂU LUẬN

  Đẹp Là Gì?


      Nhà biên khảo Đoàn Thêm

  Trong những lúc tìm Đẹp, tôi
  đã từng phải băn khoăn nhiều lần
  về một câu hỏi: Đẹp là gì?

  Vấn-đề đặt đúng hay không, sẽ
  liệu xét sau, nhưng trong thực-tế
  nó đă nẩy ra thì cũng cần xem
  đưa tới đâu, đến kết-luận tích cực
  hay tiêu-cực: nếu không giải
  đáp nổi, vẫn nên nhận định để
  rồi sau khỏi mất thời giờ nghĩ quẩn.

  Cái hộp sơn này đẹp, mặt
  người đó đẹp, bức tranh kia đẹp,
  ngôi nhà ấy đẹp, hoa mai nở đẹp;
  điệu đàn nghe chiều qua, trang
  sách mới đọc, hương vừa thoảng
  quanh đây… mọi vật mọi sự kể
  trên tuy khác hẳn nhau, đều có
  một cái gì chung: đẹp. Đẹp không
  phải là màu, vì cũng là mùi,
  không phải là hình dáng vì còn
  là âm thanh, không những là đối-
  tượng trông thấy, nhưng cũng có
  thể không màu không tiếng không
  mùi vị mà cứ rung động buồn
  vui ở bài thơ hay. Vậy ai giải
  thích cho tôi thỏa-mãn?

  Rồi sau tôi mới rõ rằng nghĩ
  miên man như vậy, chẳng phải
  chỉ một mình tôi, nhưng từ mấy
  ngàn năm nay, nhiều người đã
  vướng phải thắc-mắc tương-tự,
  và đã thử tìm thử nắm cái Đẹp chung kia.

  Theo Platon, triết-gia Hy-Lạp
  (thế-kỷ thứ IV trước dương lịch)
  thì Đẹp không phải là hình
  sắc hương thanh, Đẹp có sẵn như
  trời đất, ở bên ngoài mọi vật, rồi
  hễ nhập vào đâu thì đem thú vị
  say sưa vào đó, vào cây thì cho
  thấy hoa ngoạn mục, vào người
  cho thấy duyên-dáng, vào nhạc
  cho thấy du-dương (1). Đẹp hiện
  ra nhiều vẻ, đẹp vật chất, đẹp tinh thần,
  Thiện và Chân chẳng qua cũng là Mỹ có thể
  tiến về Chân và Thiện (2).

  Đẹp như thế là hoàn-toàn, mà
  hoàn toàn là đặc-tính của Trời
  (le divin) nên Đẹp là sự thiêng liêng
  tối-cao, tối-quí, siêu-việt,
  vĩnh-cửu, con người chỉ có thể
  hướng lên gần, nghệ-thuật phải
  làm sao phản chiếu được thật
  nhiều cái Đẹp muôn năm trường tại
  ở trên mọi vật nhất-thời. Bởi
  Đẹp là một ý-tưởng, mà ý-tưởng
  đó lại phải thỏa mãn cả Thiện
  và Chân, chỉ có thể hiện ra trong
  sự dung-hòa kết-hợp, cần tương giao
  tương-ứng, cân-xứng, thăng bằng,
  nghĩa là dưới những vẻ
  mà ta nhận thấy lý-trí sáng suốt
  êm đểm hơn là những cảm-tình
  hỗn-độn sôi nổi. Platon đưa ra
  các tỉ-dụ Đẹp đáng làm khuôn mẫu,
  những hình kỷ-hà đơn thuần,
  đều đặn như lục-lăng bát giác (3).

  Nhưng ngay ở thời ông, đã có
  người không đổng ý. Triết-gia
  Aristote, môn-đệ của ông, không
  chịu rằng Đẹp hoặc mọi ý-tưởng
  khác từ bên ngoài nhập vào sự
  vật, Đẹp không phải là một sức
  bí-huyền có trước khi con người
  sinh ra, rồi sau bay nhập vào
  thần trí mà cho thấy những gì ưa
  thích. Nếu theo Platon, thì Thơ
  chẳng hạn, là phép kỳ-diệu của
  Trời cho và nếu không sẵn thiên-
  phú, chẳng thể thành thi-sĩ;
  nlurng đối với Aristote, Thơ
  chẳng qua là ở sự-vật, con người
  phỏng theo sự vật mà nói lên
  bằng lời đẹp những rung động
  nội-tâm. Chúng ta biết sự vật và
  Đẹp nhờ ngũ-quan, sau khi nhìn
  thấy, nghe thấy, nghĩa là biết Đẹp
  một cách hậu-nghiệm, và mỹ-cảm
  nuôi tưởng tượng cho con người
  sáng tạo. Con người có thể tạo
  ra Đẹp bằng cách sắp đặt sự vật
  thế nào cho có trật-tự và hòa-hợp (4).
  Nghệ-thuật tuy bắt nguồn từ
  thực-tế, không phải là sự bắt
  chước như hệt thực-tế (Mimésis)
  vì Đẹp vượt quá thực-tế, song
  Đẹp nhờ xúc-động cá-nhân nghệ-
  sĩ mà hiển-lộ (Carthasis).

  So sánh hai lý-thuyết, tôi thấy
  Aristote có khuynh-hướng thiết thực
  hơn Platon, nhưng vẫn
  không cắt nghĩa cái Đẹp chung
  kia. Nêu nó không ở một thế-
  giới linh-tượng của Platon mà rơi
  xuống trẩn-gian, thì từ đâu lại để
  tôi thấy nó, khi chung quanh tôi
  chỉ có vật này đẹp, người kia
  đẹp, hay cây kia đẹp? Nếu bảo
  rằng nó nằm sẵn trong thâm-tâm
  tôi từ kiếp nào, như mọi ý-tưởng
  tổng-quát khác (concept) thì cũng
  chỉ đưa ra một giả-thuyết không
  dựa vào chi vững chắc mà lôi
  cuốn tin-tưỏng của tôi.

  Nêu vậy tôi sẵn lòng theo Platon?
  Nhưng Platon sẽ kéo tôi đi
  quá xa, vào cõi bao-la dễ lạc:
  nhận Đẹp là một linh-tượng, thì
  phải nhận cả thế-giới diệu-huyền
  ở bên ngoài thế-giới ngũ-quan và
  chứa đựng bao nhiêu linh-tượng
  khác chung sống với Đẹp, mắt
  không trông được, tai không nghe
  thấy, không khả-giác nhưng vẫn
  khả-tri. Rổi lan man như thế, tôi
  sẽ vướng phải rất nhiều thuyết
  nữa về vũ-trụ, và thể nào cũng bị
  các nhà siêu-hình-học bắt bẻ vì
  lẽ này lẽ nọ, cũng như họ đă
  chống đối nhau mấy ngàn năm chưa dứt.

  Tôi đành chịu, không dám tin
  Platon, nhưng không khỏi ngậm
  ngùi luyến tiếc: thế-giới của ông
  có lẽ chỉ là một ảo-mộng, song
  không thiếu thi-vị, và khi ở trên
  đường, trong nhà, ngoài đồng, chỉ
  thấy những mặt đẹp, những chiếc
  bình đẹp, những màu cỏ đẹp, tôi
  vẫn ước rằng cái Đẹp chung có
  nơi nương gửi, ở một Thiên-thai
  bên ngoài gió mây…

  Mà đâu phải chỉ có tôi phân
  vân? Nhiều triêt-gia sau Platon
  và Aristote, chắc cũng thấy khó
  khăn, nên không thấy ai tán đồng
  hẳn hay phản đối hẳn hai tiền triết
  Hy-Lạp, và ở phạm-vi thẩm mỹ,
  chỉ cho biết như thề nào thì
  đẹp, mỗi thứ nghệ-thuật có những
  vẻ đẹp gì, nghệ-sĩ tìm đẹp ra
  sao… còn mọi định-nghĩa thường
  hàm-hồ, hoặc tóm lại vài tính cách
  sự Đẹp, chứ không dứt
  khoát về bản-chất bí-huyền. Dù
  sao, qua nhiều thiên đại-luận
  thuyềt trình với lập-trường riêng,
  vẫn nhận ra được những ý-kiến
  có thể qui về hướng Platon hoặc Aristote.

  Triết – gia Kant (1724 -1804)
  không bảo rằng Đẹp ở bên trên
  hay ngoài mọi vật, ông căn cứ
  vào ưa thích tự-nhiên mà nhận
  định ra Đẹp. Đẹp là cái gì khiền
  ta ưa thích ngay tức khắc ở sự
  vật, không cần ý-niệm gì, không
  phải lý luận chứng minh như sự
  thiện, không đòi hỏi công-dụng
  như sự cẩn-ích. Sự Đẹp phải
  được mọi người mọi thời đều
  thấy; nghệ-thuật cần theo những
  qui-lệ, nhưng qui-lệ đó có sẵn
  trong trời đằt, tạo hóa chỉ mượn
  bậc kỳ-tài truyền lại cho đời (5).

  Hegel (1770-1834) coi Đẹp là
  sự thể-hiện của Ý-Tưởng (L’Idée)
  Ý-Tưởng là nội-dung khả-giác
  của nghệ-thuật; nghệ-thuật cho
  ý-tưởng mượn các hình-thể mà
  xuất phát cho giác-quan và tưởng tượng
  thấy rõ. Mới đầu Ý-tưởng
  của con người còn lộn-xộn, cần
  tìm cách diễn tả, chỉ đạt một
  cách gọi là, thành những hình
  thù thô kệch như tượng đá
  cổ lỗ (thời-kỳ tượng-trưng, âge
  symbolique); rồi tới nhứng hình thể
  tinh-vi (thời-kỳ cổ-điển, âge
  classique) phải đợi thời-kỳ Lãng-
  Mạn (âge romantique) mới thâu
  được cả ngoại-giới vào nội-tâm
  mà đến hình-thể xứng hợp nhất,
  tỉ như thơ tự-tình (poésie lyrique)
  — Người ta đã công kích
  ông về nhiều điểm, nhưng riêng
  tôi ở đây chỉ thắc mắc tự hỏi:
  ông có công nêu rõ sự biến
  chuyển của nghệ-thuật qua các
  thời-đại, hoàn-cảnh, và tâm-hồn
  cá-nhân; nhưng ông chỉ biết đến
  thời ông, khi Lãng-Mạn đương
  thịnh: sao quả quyết là nghệ
  thuật đã thật xứng hợp với Ý-
  Tưởng, thế còn về sau này thì
  không? Ông cắt nghĩa Đẹp bằng
  Ý-Tưửng: nhưng Ý-Tưởng đó ở
  đâu ra và là cái gì, hay lại là
  linh tượng từ thiên-cung của
  Platon rớt xuống? Tôi rất ngờ,
  khi còn nghe ông nói gần như
  Platon: nghệ-thuật đạt tới tuyệt đích
  nếu cho nhận thức và biểu
  lộ được Thiêng-Liêng (6).

  Xem thêm :  “Shinjuku Washington Hotel” details and reviews

  Sau ông, ảnh-hưởng Hy-Lạp
  cũng chưa hết. M. Blanchot tin
  rằng Thơ vốn có sẵn, rồi mới
  nhập một cách bí-mật vào thi nhân
  mà thành bài: khác gì
  Platon? (7). Theo Bachelard,
  Bergson, Malraux, sự Đẹp bắt
  đầu hiện ra trong hổn nghệ-sĩ với
  một hình ảnh lơ mơ (images,
  schèmes) nhưng nghệ-sĩ không
  bắt chước thực-tề, trái lại, biến
  đổi đi mà sáng tác: Aristote đã
  từng nghĩ thế (8).

  Phải vài pho sách mới lược
  thuật được các ý-kiến… Nhưng
  chưa ai giải nổi cho sự thắc-mắc
  ngàn xưa: Đẹp là gì? Hégel thấy
  không tài nào xét kịp từng vẻ
  đẹp riêng ở mỗi đồ vật khác nhau,
  nên phải cố xem sự Đẹp chung
  cho mọi vật ra sao; nhưng rốt
  cuộc, chính ông cũng phải lùi
  “Đẹp là đối-tượng của tưởng tượng,
  của trực-giác, của tình cảm,
  nên không thể là đề-tài
  nghiên-cứu của một khoa-học hay triết học” (9).

  Vậy tốt hơn hết là tạm gác bỏ
  ảo-vọng định nghĩa sự Đẹp mà
  trở về các hình-thái đẹp trong
  thực-tế, ở thiên-nhiên hay nghệ-thuật.

  Nhưng ngay ở phạm-vi này,
  nhiều khi tôi vẫn chưa khỏi e
  dè… Bên cạnh những vẻ đẹp thấy
  ngay giây lát như bông hoa nở
  thắm, còn bao vẻ lâu dần mới
  nhận ra đẹp hay xấu: thơ, nhạc v.v…

  Những gì đã khiến tôi ngần
  ngại? Chưa đủ kiến-thức về nghệ-
  thuật? thiếu tự-tín trong phán đoán?
  học hỏi, xem xét, suy nghĩ,
  thì tự giải thoát. Song còn những
  sự-kiện ỏ quanh tôi và chẳng tùy
  tôi hẳn: những thành-kiến, những
  cố-chấp. nghĩa là những áp-lực
  nặng nề. Tôi tự nhủ: tìm đẹp
  cho mình, thì cứ việc theo chủ-
  quan, hà-tãt phải kể đến người khác?

  So đo, cọ xát với tha-nhân,
  không phải là vô-ích, vì đôi khi
  tỉnh ngộ. Vả chăng, tôi không
  khỏi buồn nếu mình khen đẹp
  mà người chẽ xấu, và ngược lại;
  sự cô-đơn trong sáng tác cũng như
  trong thưỏng-thức, làm giảm mất
  vui, và ỏ đây vẫn cần chia xẻ.
  Nếu không gặp bạn đồng-tâm chia
  xẻ thực-sự, ít ra cũng phải hy vọng
  rằng người khác nếu thấy
  chắc cũng đồng-ý với mình là
  tranh mình vẽ hay ngắm cũng
  coi được, đàn mình gảy hay nghe
  cũng êm tai… Những sự lố-lăng
  mà tôi bác bỏ, cũng mong bạn
  hữu đừng ca ngợi. Tóm lại, nghệ-
  sĩ hay khán-giả, thính-giả hay
  thức-giả đều cẩn một sự cảm
  thông thật, hoặc sự khả-hợp, dù
  khi ích-kỷ thấy đẹp muốn giữ
  riêng cho mình. Bởi vậy, tôi lại
  gặp một thắc-mắc nửa, về tính
  cách hay của mọi vẻ đẹp.

  Một đằng tôi thường nghe nói:
  mỗi người thích một vẻ, mỗi
  người ưa một mầu, không lấy
  gì làm chuẩn-đích được: chỉ có
  sự đẹp chủ-quan. Theo triết-gia
  Kierkegaard (1813-1855), không
  thể có sự Đẹp khách-quan hay sự
  Đẹp lý tưởng chung cho cả nhân loại,
  mỗi nghệ-sĩ tự-do tìm ra một
  thứ đẹp riêng theo ý mình (10).

  Đằng khác, biết bao áng văn,
  bản nhạc, pho tượng… được
  nhiều người tán dương; các
  tuyển-tập, các giải thưởng, các
  viện bảo-tàng đều công-nhận sự
  Đẹp chung. Triết-gia Kant, tuy
  căn cứ vảo chủ-quan mà giao cảm
  đop xâu. cũng tin rằng sự Đẹp
  phải được tôi-đa-sô ở mọi thời
  ira chuộng (11).

  Theo quan-điểm thứ nhất, thì
  tự-do cá-nhân được tôn trọng,
  không ai chê bai kẻ khác nếu họ
  chẳng xét đoán như mình. Nhưng
  sự thông-cảm có thể gặp trở ngại,
  nghệ-sĩ mặc sức buông thả theo
  hứng riêng, hav lạc vào bí-mật,
  qiái-dị: trường-hợp nhiều thơ
  siêu-thực và nhiều tranh trừu tượng.

  Với quan-điểm thứ hai, người
  ta muốn hòa-hợp, nghệ-thuật ở
  điều-độ thăng-bằng, có thể lên
  cao mà vẫn dễ hiểu: trường-hợp
  các nghệ-sĩ và các môn-phái Cổ-
  điển. Nhưng người ta hay dựa
  vào sự đồng-ý, tôn những vật
  hoặc người đitợc nhận là đẹp
  làm kiểu-mẫu, đưa những đồng điểm
  lên làm tiêu-chuẩn, biến
  những sở-thích của số đông làm
  thể-lệ, lấn áp cả sáng-kiền của
  những ai không tán thành.

  Ở đâv, tôi ba phải, và nghĩ cả
  hai quan-điểm kể trên đều có
  phần đúng. Mỗi con người đều có
  cảm xúc riêng tư không ai chối
  cãi và khó lòng cắt nghĩa. Nhưng
  ngoài ra, đã cùng giống loài, cùng
  xác thịt, cùng nếp sống, v.v… đã
  có nhu-cầu chung thì phản-ứng
  đối với những phương-tiện thỏa mãn
  cũng có thể tương-tự nhiều
  hay ít: đối với sự Đẹp và nghệ-
  thuật, cũng vậy (12). Sự đẹp do
  chủ-quan của một nghệ-sĩ tìm ra,
  thường được truyền thụ cho
  nhiều người khác thấy: hiểu
  người khác, tôi có thể thay đổi
  chủ-quan của tôi để giống họ và
  hòa nhập vào các chủ-quan khác,
  để tới ý-niệm khách-quan về sự Đẹp chung.

  Song nếu tôi không chịu chú
  ý kiểm soát, thì sự hòa-đồng kia
  cũng có hại. Lắm khi tôi yên trí
  là đẹp tại nhiều người khác ưa.
  Xưa kia, có bậc tôn-trưởng bảo
  tôi rằng thơ ấy thơ nọ được sĩ
  phu bốn phương ngâm nga, thế
  là từ đó tôi cũng thấy hay; nhiều
  bức tranh được tôi ca ngợi chỉ
  vì đã nổi tiếng; về sau đọc lại,
  ngắm lại, chẳng thấy rung cảm,
  tôi đành rút lui về chủ-quan, và
  từ đó, tôi không ngần ngại gạn
  lọc dần những cái đẹp «ưa lây»
  đã ngấm ngầm len lỏi vào tâm hồn
  tôi tuy trái với sở-thích, dẫu
  tác-phẩm nằm trong văn-học-sử
  hay ngủ ở viện bảo-tàng.

  Tôi cũng đã từng chịu sự lừa
  dối của những chữ, nhửng lời lẽ
  tâng bốc, mới đầu để nói bóng,
  sau quen đi thành tiếng thông dụng,
  rồi in sâu vào óc tôi lúc
  nào chẳng biết. Đẹp như Tây-Thi,
  Tống-Ngọc: không ai dám chê là
  xấu vì mấy mươi vạn người
  truyền tụng rồi, và nói hay không,
  chưa ai trông thấy bóng nàng kia
  và chàng đó: tôi cũng nghĩ là
  mỹ-mạo tuyệt-trần. Hoa-khôi hoa-hậu
  thế-giới: coi hình ảnh ở báo
  hav màn bạc, tôi không mê, tuy
  không dám chê, trước áp-lực của
  dư-luận. Ngẫm kỹ, tôi phủ nhận,
  vì tiếng rằng của «thế-giới»,
  nhưng thực ra chỉ là của đa-số
  trong vài chục ông giám-khảo,
  chọn trong vài trăm cô; rất có thể
  mấy ông nhà văn ghi lại dung nhan
  để sau này làm tập nghiên cứu
  như «l’éternelle et changeante Beauté”
  của Madge Garland, rổi hậu-thế tưởng rằng
  đó là Đẹp điển-hình của nhân loại
  năm 1936 hay 1961, và nhiều
  ông khác dựa vào đó mà rút ra
  những kết luận hùng-hồn về
  đường lối thẩm-mỹ chung của
  thế-hệ chúng ta. Cho nên, tôi
  không tin nửa rằng những nàng
  bụng tròn của Cranach hoặc
  những bà mập của Rubens tiêu
  biểu cho cả phái đẹp ở thời các
  ông: có lẽ đấy là một vài cô đứng
  làm kiểu-mẫu như Hélène Fourment mà thôi.

  Theo cùng một đà suy luận như
  vậy, tôi càng thấy hụyền-hoặc,
  nhiều ý-kiến về sự Đẹp chung.
  Người ta thường bảo: nhà văn
  nhà thơ ấy nói lên được tiếng
  nói của thời-đại: nghĩa là đã tìm
  được cái hay cái đẹp chung cho
  cả một nưóc hoăc cả loài người
  1890 hay 1940? Tôi nghĩ bất-quá
  các vị cũng như hoa-khôi hoa-
  hậu, hợp với một số nào, ở một
  vài giới nào, về những điểm nào
  đó thôi; còn khi sáng tác, chẳng
  ai dám chắc sẽ vừa ý bao nhiêu
  người xa lạ. Nếu trách họ không
  nói đưoc tiếng nói của thế-hệ, là
  tự nhận mình làm phát-ngôn-viên
  của thế-hệ mà phê bình, khi chỉ
  căn cứ vào chủ-quan của mình
  đem dựng lên làm chủ-quan của
  mấy chục, mấy trăm triệu người (13).

  Xem thêm :  Dàn ý + 4 mẫu bài văn hay nhất

  *

  Về tính-cách vĩnh-cửu hay nhất thời
  của sự Đẹp, tôi lại càng dè dặt hơn.

  Hiện nay, các lý-thuyết tiến hóa
  lan tràn mạnh-mẽ, và trong
  sự hăng-hái tranh thủ tương-lai,
  nhiều người phủ nhận một cách
  tiên-nghiệm những vẻ đẹp cũ và
  chủ-trương rằng thời nào nghệ-
  thuật ấy, thời qua đẹp hết, thấy
  gì không mới mẻ thì nghi kỵ. —
  Ngược lại, nhiều người khác ngờ
  vực những chi được ca ngợi bây
  giờ, coi những phát-minh của
  nghệ-thuật hiện-đại như sự bồng-
  bột chốc lát, chẳng bao lâu sẽ bị
  chê bai: hoặc chỉ ưa chuộng
  luyến tiếc những vẻ đẹp đã quen
  thuộc từ xưa. Những sự xung đột
  ấy đã có hồi khiến nhiều ý kiến
  của tôi bị lung lay, tôi không
  biết mình nên bỏ hay giữ những
  ưa-thích mới hoặc những tha thiết
  cũ, và phân-vân tự hỏi mình muốn thứ đẹp nào?

  Rồi tôi thấy cần phân biệt rõ
  ràng hai phương-diện sáng-tác và thưởng-thức.

  Nghệ-sĩ , tìm đẹp cho
  mình và cho người, tất phải
  khám phá ra những dáng vẻ chưa
  từng thấy, còn nếu chỉ phỏng
  theo lắp lại người trước về mọi
  mặt, thì khó rung động được
  người chung quanh, cũng không
  tới chỗ độc-đáo mà thể hiện nổi
  cá-tính, một trong những mục đích nghệ-thuật.

  Nhưng ngay về phương-diện
  này, cững lại phải tách rời kết quả
  và phương-tiện; miễn là kết quả
  mới, những phương-tiện
  thực hiện vẫn có thể cũ một phần
  nào. Với câu 12 âm Alexandrin,
  mà Ronsard dùng ở thế-kỷ XVI,
  những thi-nhân về sau này, Victor
  Hugo, Jules Supervielle, Jean
  Cocteau hay Marie-Noel, vẫn diễn
  tả nổi những tâm-tình mới. Ai
  dám cả quyết rằng ngũ-ngôn hay
  lục-bát chữ nôm đã được tân dụng
  khả-năng ở thời Nho-học?
  Trái với một vài dư-luận, tranh
  thể-hiện (peinture figurative)
  chưa lỗi-thời để phải nhường
  bước cho tranh trừu-tượng
  (peinture abstraite) vì vẽ người,
  cây cỏ, nhà cửa vẫn có thể thành
  công như Dunoyer de Segonzac,
  khi nghệ-sĩ biết sử-dụng một cách
  đặc-biệt các phương-tiện kỹ-thuật
  cũ. Nom chiếc đỉnh đồng, phần
  đông chê là cũ kỹ: nhưng chỉ
  cũ kỹ nếu đứng trên tủ chè
  hoặc án thư, mà nghi ngút khói
  hương giữa hai bình bông; còn
  nếu đặt trên thảm rộng giữa
  phòng tiếp-tân cho khách bỏ tàn
  thuốc lá, như tôi đã thấy ở nhà
  một ngoại-kiều, thì trông chẳng
  cổ-kính như tôi vẫn tưởng: . Thiết
  nghĩ đối với chữ trong thơ, âm
  trong nhạc, và hình sắc trên
  tranh… cũng vậy mà thôi. Bởi
  nhiểu khi tôi xét quá vội vàng,
  nên mới trách oan họa-sĩ này hay
  thi-nhân khác là đi theo những vết đường mòn.

  Còn về phương-diện ,
  thiết nghĩ thành-thực là
  hơn. Mới hay cũ, Đẹp chỉ để cho
  một mình thích thú, miễn là tôi
  không một mực chối từ những vẻ
  đẹp khác mà người ta ưa chuộng:
  nói vậy, chứ nhiều khi rất khó,
  tôi đã bị cái ưa-thích của tôi làm
  cho ngứa ngáy khó chịu trước
  những ưa-thích trái ngược, nên
  tôi phải cố sức nén lòng mới giữ
  yên được sự kèn cựa của chủ-
  quan tôi; cũng vì thế, tôi không
  dám vừa sáng tác vừa phê bình
  trong ngành sáng-tác của mình.

  Nhưng chính tại trót ưa một vài
  thứ đẹp cũ, mà cứ bị chê
  hoài, tôi đă ngẫm xem nên xử
  thế nào, đành xét lại cả nhửng
  sự được coi là dĩ-nhiên.

  Mặt trăng, hoa hồng, giọt sương
  trong… đă có mấy vạn năm rồi,
  chẳng ai nở chê là xấu và cũ. Vậỵ
  thì chắc chắn nhiều vẻ đẹp rất cũ
  mà vẫn đáng ưa, có thể tìm ra
  nhiều tỉ-dụ khác, bên ngoài lãnh vực thiên-nhiên.

  Ở con người, tôi ngắm lại
  những hình ảnh thời xưa: tóc
  đuôi gà lê thê của các bà các cô,
  tôi không thích. Nhưng giá thử
  vợ tôi có nhan-sắc của La Vallièré
  hay Mancini thế-kỷ thứ XVII,
  chắc tôi cũng chẳng thấy cũ kỹ và đáng ghét.

  Tiến vào nghệ-thuật, tôi gặp
  không biết bao nhiêu kiệt-tác cũ:
  nếu phải gạt bỏ, sẽ cần phá các
  viện bảo-tàng và đốt sách như
  Tần-Thủy-Hoàng. Chúng ta chỉ
  có thể xác-định giá-trị của một
  tác-phẩm sau sự thử-thách của
  thời-gian, nghĩa là khi nó đã cũ rồ.

  Vả chăng, cũ đối với ai? Cũ
  người mới ta là sự rất thường.
  Tỏi đã đọc chán truyện Kiều,
  nhưng cháu tôi học bài thuộc lòng
  đến đoạn «Buồn trông cửa bể
  chiều hôm» khen rối rít là hay:
  tôi mỉm cười với một ý nghĩ chế
  nhạo của kẻ đã thừa biết. Có
  khác nào một bạn thấy tôi xem
  tranh Le Greco, hỏi tôi coi làm
  chi những mầu sắc cũ? Nhưng
  tôi chưa từng thấy, thì vẫn mới nguyên.

  Dưới mắt trẻ thơ, cuộc đời đầy
  dẫy sự mới mẻ, nên nó lần mò
  vui thú với những đổ vật không
  còn sức rung cảm tôi nữa: cái
  khuy bóng, cái lõi chỉ tròn, mảnh
  giấy xanh đỏ. Tôi ra đời giữa một
  nhân-loại đã tìm thấy từ mấy vạn
  năm nay muôn vẻ đẹp mà những
  người sinh trước tôi chán ngán
  lâu rồi: nếu tôi chỉ muốn theo
  kịp ngưới ta, tất sẽ bỏ phí những
  kho tàng vô-giá.

  Sau nữa, con người tôi rất
  phức tạp, vì là kết-quả của bao
  nhiêu sự kiện mới và cũ, nên
  những phản-ứng trước mọi vật cũ
  mới không thể giản dị cho tôi
  dứt khoát. Tôi gặp bạn, bắt tay
  chào: cử chỉ đó mới truyền cho
  chúng ta ngót 100 năm nay từ khi
  người Pháp sang Việt-Nam. Tôi
  nhớ quê hương xa cách: một
  mối tình đã ràng buộc mấy ngàn
  năm… Cạnh những đòi hỏi của
  cuộc sống mới, còn những nhu cầu
  bắt nguồn bắt rễ tận da thịt
  sương tủy thuộc nòi giống lâu
  đời, và ở đáy lòng mờ mịt chìm
  sâu vào những thời qua: vì thế,
  tôi vẫn ưa những nhan-sắc của
  Le Titien thời Phục-Hưng thế-
  kỷ XVI, và những tao-nhã của
  Vương-Duy Lý-Bạch nhà Đường.

  *

  Nếu nhiều người cùng tôi khen
  một bức tranh đẹp, tôi càng dễ
  tin là .

  Khi nói , tôi mặc-nhiên
  thừa nhận là hợp lắm với một sự
  Đẹp lý-tưởng nào đó để mọi
  người cùng hưởng và cùng làm
  tiêu-chuẩn so sánh các vẻ đẹp
  riêng biệt ở nơi này, lúc khác.
  Thành thử tôi lại quay về cái Đẹp
  khuôn mẫu của Platon?

  Chưa hẳn, vì cái Đẹp chung kia
  của mọi người cũng không bất-di
  bất-dịch như hình-tượng Hy-Lạp.
  Hồi 1930-1940, phần đông các kép
  đào điện-ảnh phải tuấn-tú như
  Ramon Novarro, xinh xắn ngây
  thơ như Danielle Darrieux… Sau
  thế-chiến II, chàng Ben-Hur phải
  vạm vỡ gân guốc như Charlton
  Heston, và các nàng phải nở
  trước nở sau như Lolo hay Tina
  Louise. Nhu-cầu Đẹp, ước-vọng
  Đẹp chung, theo những mẫu mực
  (canons) biến chuyển khó lường.
  Đến đây, hình như tôi lại thấy
  Hegel nói chí-lý, đúng hơn Platon?

  Nhưng nếu trở lại những hình
  ảnh cũ, tôi nhận rằng mặc dầu
  những sự thay đổi tùy thời-trang,
  tóc dài hay tóc ngắn, thân thể
  mập hay mảnh rẻ, môi trái tim
  hay dày mọng, ở rất nhiều người
  được khen là diễm-lệ, vẫn có một
  số điểm chung, dù Lucrèce Borgia
  thế-kỷ XVI hay Marylin Monroe
  ngày nay: các đường nét tròn
  cong hay ngay thẳng, vẫn phải
  cân đối nhịp nhàng, các thành phần
  phải xứng hợp với toàn thể,
  nõn nà bóng bảy chớ không
  xù xì, mềm mại chứ không gãy
  nhọn… Ở đàn ông, các lực-sĩ đẹp
  vạm-vỡ đều đặn như thế nào
  chăng nữa, cũng chỉ gợi lại kích thước
  bề-thế của thần Thái dương
  Apollon hoặc người ném
  đĩa Le Discobole ở Hy-Lạp. Phải
  chăng những chi-tiết vừa kể là
  những đặc-điểm của một sự Đẹp
  muôn thuở hay ít ra là nhiều
  thuở, ở bên ngoài và bên trên
  những sự gia giảm của mỗi thời?

  Xem thêm :  Stt Chúc Ngủ Ngon Hay Nhất ❤️ Top Status Chúc NY Ý Nghĩa

  Chỉ căn cứ vào các đặc-điểm
  kia, thì sẵn sàng tin có Đẹp vĩnh cửu.
  Chỉ chú trọng vào những sự
  tô-điểm, thì dễ nói rằng chỉ có
  Đẹp nhất-thời. Nhưng phân biệt
  như trên, tôi đã vô-tình dung hòa
  Platon với Hegel?

  Ở triết-học, lý-thuyết nào cũng
  bị những lý-thuyết về sau công kích,
  và nhiều khi phá vỡ gần
  hết: trong nhiều trường-hợp, tôi
  tránh sao khỏi hoài nghi?

  Trái lại, ở nghệ-thuật, mỗi vẻ
  đẹp mới và độc-đáo, là một phát-
  minh còn lại mãi, dù người khác
  tìm ra vẻ khác, vì mỗi người một
  lối, không thể so sánh một cách
  máy móc các thứ kiệt-tác. Đẹp
  của Renoir không diệt đẹp của
  Le Tintoret: .

  Thành thử mỗi sự khám-phá
  chỉ làm giầu thêm cho nhân-loại,
  và chung sống với các khám-phá
  trước. Tôi ưa nghệ-thuật chính vì
  thỏa mãn cho tôi, hoặc ít ra cho
  tôi ảo-tưởng thỏa mãn ở cõi này
  một nhu-cầu day dứt, một khát
  vọng trường-lưu (le désir d’éternité).

  GHI CHÚ:

  (1) Le beau n’était pas un attribut particulier
  à mille et un objets; sans doute,
  hommes, chevaux, vêtements, vierge ou lyre,
  sont des choses belles, mais au-dessus de
  tout cela, il y a la Beauté elle-même (theo
  Raymond Bayer nói về Platon: Méthode esthétique).

  Une beauté première qui, par sa présence
  même, rend belles les choses que nous appelons
  belles (theo P. M. Schuhl – Platon et l’Art de son temps).

  (2) Một kẻ si-tình, mới đầu yêu vì sắc
  và bằng thân-thể, rồi yêu cả tâm-hồn mỹ –
  nhân, yêu thì phải thực lòng và tốt với
  người đẹp, rồi có thể thành người tốt, ái tình
  tổng hợp cả Chân Thiện Mỹ.

   

  (3) Đẹp lý-tưởng của Platon đã đưa tới
  một quan-niệm nghệ thuật tuyệt-đối với
  những qui-mô bất-dịch. Người thời trước
  tìm thấy Đẹp, người thời sau cứ việc noi
  theơ thì dễ thấy đường. Trong ngót hai
  mươi thế kỷ, các môn phái gọi là Cổ-Điển
  dù ở hội-họa, kiến-trúc, văn-chương… đều
  chịu ảnh-hưởng của ông. Kết-quả là nhiều
  kiệt-tác, nhưng cũng là một tinh-thần nệ-
  cổ, lệ thuộc những mẫu-mực kích-thước
  kìm hãm sự phát-triển nghệ-thuật.

  (4) Un être ou une chose composée de
  parties diverses ne peut avoir de beaute
  qu’autant que ses parties sont disposées dans
  un certain ordre et qu’elles ont en outre
  une dimension qui ne peut pas être arbitraire,
  car le beau consiste dans l’ordre et la grandeur.

  (Nếu theo Aristote mà suy luận ra, thì
  nghệ-thuật bắt nguồn ở tạo vật hơn là ở
  ý-thức, thiên về cảnh và tình hơn lý, ưa
  động hơn tĩnh, biến đồi thực-tế chớ không
  theo sát, tùy sức cá-nhân hơn là theo
  những mẫu mực ngàn xưa. Dù sao, hai
  lý-thuyết ròng rã mấy chục thế kỷ, cứ tùy
  nơi tùy lúc lên xuống cạnh tranh mà chi
  phối kiến-trúc, thi ca, hội-họa. Như ở hội họa,
  thì trọng màu sắc dễ rung cảm hơn
  đường nét lạnh lùng: ỏ thời Phục-Hưng
  Ý, họa-phái thành Florence chịu ảnh-hưởng
  Platon, họa-phái thành Venise chịu ảnh
  hưởng Aristote (René Huyghe — L’ Art. et l’Homme).

  (5) Le beau plait universellement et sans concept.

  Le génie est la disposition innée de l’esprit
  par laquelle la nature donne ses règles à l’Art.

  L’Art est une imitation dont la nature a
  donné des règles par le moyen du génie.
  (Critique du jugement — traduction P. Picon et Denis Huisman).

  (6) L’Art atteint son but suprême quand
  il rend conscient et exprime le divin —
  Hegel. (theo Denis Huisman — L’Esthétique).

   

  (7) Le poème est ce qui doit exister sans
  lui et avant lui (le poète) dans une conscience
  supérieure où s’unissent l’obscur du
  fond de la terre et la clarté d’un pouvoir
  universel… M. Blanchot: La part du Feu.

  Ce n’est pas en eflet par art, mais inspiration
  et suggestion divine que tous les
  grands poctcs épiques comỹosent tous ces
  beaux poèmes… Ces beaux poèmes ne sont
  ni humains ni faits par des hommes, mais
  divins et faits par les Dieux — Platon.

   

  (8) L’Art et l’imagination — Textes de P. Picon.

  (9) Le beau étant l’objet de l’imagination,
  de l’intuition, du sentiment, ne saurait être
  l’objet d’une science et ne se prêterait pas à
  un traitement philosophique (Hégel — theo Denis Huisman).

  (10) L’heure de la pensée germanique —
  (L’Art et l’Âme — René Huyghe).

  (11)….L’accord le plus parfait possible àe
  tous les temps et de tous les pays. (Critique du jugement — Kant).

   

  (12) Kant gián-tiếp nhận có sự Đẹp
  khách-quan, nhưng đã giải thích như sau
  vì sao Đẹp chủ-quan có thể hợp với Đẹp
  khách-quan: cảm mà ưa thích là tùy chủ quan;
  nhưng khi ta nhận xét rằng vật này
  vật kia là đẹp, ta phỏng đoán rằng người
  khác cũng nhận như ta, ta mặc-nhiên dựa
  vào một ý-niệm đẹp chung mà xét “La
  nécessité du consentement universel concue
  dans un jugement de gout, est une nécessité
  subjective, représentée comme objective sous
  la supposition d’un sens commun”.

  (13) Ở trường hợp này, triết-gia Kant đã
  không lầm, khi ông nêu ra sự phỏng đoán
  một quan-niệm Đẹp chung, suy ta ra người mà xét.

  PHỤ LỤC:

  Sự Đẹp là ánh huy-hoàng cùa sự thật: Le Beau, c’est la splendeur du Vrai.
  (Triết-gia PLATON? RAVAISSON?)

  Sự Đẹp là cái gì đồng-nhất giữa mọi sự dị-biệt canh-cải: Le Beau
  est l’unité dans la variété. (Triết-gia ARISTOTE?)

  Sự Đẹp, là vật thể. Đó là bằng chứng lạ lùng và không ngờ rằng
  ngoại-thể lại chính là nội-dung: Le Beau, c’est la forme. Preuve
  étrange et inattendue que la forme, c’est le fond. (Thi-sĩ VICTOR HUGO)

  Sự Đẹp tức là sự quái dị: Le Beau, c’est le bizarre. (Thi-sĩ BAUDELAIRE)

  Sự Đẹp chắc chắn là cuộc tương-phùng của mọi sự thích-hợp:
  Le Beau est assurément la rencontre de toutes les convenances. (Họa-sĩ DELACROIX)

  Sự Đẹp là nguyên nhân kích-thích tất cả các sinh lực của chúng ta:
  Le Beau est ce qui cause une stimulation vitale de toutes nos energies. (Triết-gia GUYAU)

  Sự Đẹp là sự hoàn-toàn mà ta được thấy rõ: La Beauté est l’évidente
  perfection. (Học giả PAUL SAURIAU)

  Sự Đẹp là sự thành công hiển nhiên của nghệ-thuật, trong một bầu
  không-khí bình-tĩnh hòa-hợp, cao-cả tương-xứng, điều-độ và lại
  còn đầy hạnh-phúc và yêu đương: Le Beau est l’évidente réussite
  đe l’Art dans un climat de calme, d’harmonie, đe grandeur, de
  justes proportions, de mesure, et même de bonheur et d’amour.
  (Mỹ-học-gia ETIENNE SOURIAU)

  Đoàn Thêm

  Tìm Đẹp
  Nam Chi Tùng Thư, 1964


  Cùng Tác Giả

  Cùng Tác Giả:

   

  Đẹp Là Gì? Đoàn Thêm Biên khảo

  Hội Họa Cũ Và Hội Họa Mới Đoàn Thêm Nhận định

  Quốc Túy Đoàn Thêm Biên khảo

  Giành Và Giữ Độc Lập, Mở Mang Lãnh Thổ, Xây Dựng Xứ Sở Đoàn Thêm Biên khảo

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button